ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ตำบล บ้านยาง  ในส่วนของการปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะอาจารย์ประจำตำบลและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ไปยื่นหนังสือขอลงพื้นที่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้จัดอบรมโดยจะใช้ศาลาอเนกประสงค์บ้านผักบุ้ง หมู่ 16 เป็นสถานที่จัดอบรม โดยข้าพเจ้าได้ประสานงานกับท่านผู้ใหญ่ สุพจน์ กุลบุตร ซึ่งท่านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใช้ในการจัดอบรม และนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการหาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้ประดิษฐ์โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว ผ่องใส มงคลเลิศ และนายธีรวัฒน์ จ้อยร่อย จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานทำให้เห็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และจากการสำรวจและพูดคุยของคนในชุมชนทุกคนอยากเห็นชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น  และนอกจากนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อหาวัตถุดิบ เช่นดอกไม้และดอกหญ้าที่มีอยู่ในชุมชนและสามารถนำมาใช้ทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ได้