ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ตำบลบ้านยาง
การปฎิบัติงานเดือนกันยายน ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ใด้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติและดำเนินงานโดยมีการให้จัดหาดอกหญ้าที่มีอยู่ในชุมชนและเศษผ้าเพื่อเตรียมนำมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานใด้ลงพื้นที่เก็บดอกหญ้าที่มีอยู่ในชุมชนและนำมาย้อมสีเพื่อใช้ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์

ในวันที่9 กันยายน ข้าพเจ้าใด้ลงพื้น กศน.ตำบลบ้านยาง เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานบทบาทและหน้าที่ของ
คศ.ปชต.ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่คนในชุมชนว่ามีการเข้าให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนอย่างไร
โดย นาย ธีรณิทร์ พรมสุข ครู ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่(กศน.)ตำบลบ้านยางเป็นผู้ให้ข้อมูลเเละให้ความรู้

และนอกจากนี้ มีการจัดอบรมในวันที่12-13กันยายน จัดอบรมที่ศาลาหมู่16 บ้านผักบุ้งโดยใด้รับเกียรติจาก ดร.สีนีนาฎ
รามฤทธิ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน หัวข้อการอบรม คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล
วันที่12 กันยายน 2565จะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สวยงามและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณท์และมีการน าดอกไม้ประดิษฐ์มาทำให้มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถใช้ใด้ในทุุกเทศกาล
วันที่13 กันยายน 2565เป็นหัวข้อการวางแผนการตลาดจะเป็นการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นจุดเด่นของสินค้า

วันที่15-18กันยายน 2565 จะเป็นการเปิดบูธขายผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านยางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์เเละผลิตภัณท์ที่เรานำมาจำหน่ายได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานเดือนกันยายน คนในชุมชนเห็นด้วยกับโครงการของเราที่จะเข้าสร้างรายใด้ให้ชุมชนและพร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน