สวัสดีคะ ดิฉันนางสาว จิราพร คิวรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานใน โครงการ u2t For bcg ตำบลบ้านยาง ประเภท ประชาชน
ในวันที่ 5 กันยายน 2565ได้ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้รับจ้างงานและอาจารย์ประจารย์โครงการ U2T ตำบลบ้านยาง ในวางแผน
การจัดอบรม ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ บ้านผักบุ้ง หมู่16 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้วางแผนเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดการอบรมเเละการลงพื้นที่จากการประชุม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากสมาชิกในกลุ่มให้ จัดหา เเละ รับซื้อ ดอกหญ้า จากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการ ตากเเห้ง เเละ ย้อมสี ซึ่งการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าใด้ลงพื้นที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประจำตำบลบ้านยาง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน


เเละบทบาท หน้าที่ของ ศูนย์ ส่งเสริม ประชาธิปไตยในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน เเละ จะสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างไร โดยมี นาย ธีรณิทร์ พรมสุข เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประจำตำบล บ้านยาง เป็นผู้ให้ข้อมูลรวมถึงให้ความรู้ทั้งหมดคะ
ในวันที่12-13กันยายน ได้มีกิจกรรมเเละจัดอบรม ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่16 บ้านผักบุ้ง ซึ่งใด้รับเกียรติจาก ดร.สีนีนาฎ รามฤทธิ์เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน หัวข้อการอบรม คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณท์ เเละ การสร้างเเบรนด์ของผลิตภัณท์ของเรา เพื่อให้เป็นจุดเด่น เเละ เป็นที่รู้จักเเก่คนหมู่มาก ในอนาคต


• ในวันที่15-18 กันยายนได้รับมอบหมายให้ ทำการเปิดบูธขาย ผลิตภัณท์ดอกไม้เเห้ง ที่ผลิตจากกลุ่ม u2t for bcg ตำบลบ้านยางของเรา ซึ่งผลิตภัณท์ของเราที่ทำขึ้นมา ก็ออกมา ดูดีมีราคา เเละ สวยงาม ซึ่งการขายในครั้งนี้ ก็ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คะ ซึ่งผลสำาเร็จในครั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ เเละ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มทุกๆท่าน ที่ร่วมเเรงร่วมใจกัน คะ