ข้าพเจ้า นางชฎาพร ศักดานุกูล ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานในพื้นที่ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน2565 นั้นการทำงานใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลตำบลทองหลาง ร่วมกับชาวบ้านในตำบลเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งนำความรู้จากการทำขนมนางเล็ดและชาดาวเรืองมาสอนชาวบ้าน ทั้งนี้ทางทีมงานของเราจึงได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและมีคุณภาพเตรียมนำมาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์

 

คณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ทีม U2T ตำบลทองหลาง ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ของตำบลทองหลางและได้รับการประสานงาน ดำเนินการโดยการสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลทองหลางทำการสำรวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 9 กันยายน 2565 โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวันโดยทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ECT WEEK ภายในวันที่ 5-9 กันยายน 2565
5 ก.ย. 65 คณะ U2T ทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ของตำบลทองหลางและวันที่ 9 ได้ทำการสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและมอบใบงานให้ครู กศน.ประจำตำบล
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย ( วิถีชีวิตและประชาธิปไตย )
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และร่วมกันจัดทำ C05 และ C06 สรุปผลการปฏิบัติงานของ U2T รวมตลอดทั้ง 3 เดือน และจัดเตรียมขนมนางเล็ดและชาดาวเรืองเพื่อนำออกขายสู่ตลาด ออกบูธขายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งในการไปจำหน่ายครั้งนี้ต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า 10% และในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 มีสินค้าจำหน่ายหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อเลือกชมซึ่งผลิตภัณฑืตำบลทองหลางตอบโจทย์ของโครงการ U2T ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพซึ่งก็คือชาดาวเรืองซึ่งมีสรรพคุณทางสมุนไพร จากการศึกษาก่อนพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ชาดาวเรือง สรรพคุณดอกดาวเรืองช่วยแก้อาการปวดศีรษะ เป็นไข้สูง และแก้อาการร้อนใน บรรเทาอาการไอหวัด ไอกรน หรือไอเรื้อรัง แก้เจ็บคอ ช่วยบำรุงเลือดทำให้ระบบเลือดสามารถทำงานได้ดีขึ้น ในส่วนของขนมนางเล็ดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลทองหลาง ซึ่งคุณลักษณะดั้งเดิมจะมีรสชาติหวานกลมกล่อม หอม กรอบ ทางกลุ่มตำบลทองหลางจึงได้พัฒนาสูตรรสชาติให้มีความแตกต่างและที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มวัยและทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจของคนที่เข้าร่วมงานเพราะมีความแตกต่างด้านรสชาติและทำให้มียอดขายอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของคนในงาน