ข้าพเจ้านายอัคพงษ์ พรมวงค์สา ผู้ปฏิบัติงานตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกับกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทบัณฑิต พื้นที่ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ความรู้การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดาวเรือง อาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้ ประจำเดือนกันยายน โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์นางเล็ดดาวเรืองและชาดาวเรือง เพื่อยกระดับเศรษกิจชุมชนทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนของการดำเนินงานในเดือนกันยายน ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกดาวเรืองและนางเล็ดดาวเรือง ณ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
กำหนดการ

9.30-10.00ลงทะเบียน
10:00-11:00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกดาวเรือง
11:30-12:00 น. สาธิตการบรรจุภัณฑ์ชาดอกดาวเรืองและนางเล็ดดาวเรือง
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 น. อาจารย์ประจำตำบลได้เชิญวิทยากร มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตผลิตภัณฑ์และวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดแก่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ต่อไปและ สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกดาวเรืองและนางเล็ดดาวเรือง

   

ได้มีการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่น Civic education มีทั้งหมด4วิชาดังนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข,การเป็นพลเมืองคุณภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง และการขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยพร้อมทั้งทำแบบทดสอบในเรื่องพลเมืองคุณภาพ เยาวชนเมืองวิถีใหม่ และนักวิชาการทหาร

คณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ทีม U2T ตำบลทองหลางดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10ของตำบลทองหลางและได้รับการประสานงาน ดำเนินการโดยการสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลทองหลางทำการสำรวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 9 กันยายน 2565 โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวันโดยทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ECT WEEK ภายในวันที่ 5-9 กันยายน 2565โดยวันที่
5ก.ย.65 คณะU2Tทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ของตำบลทองหลางและได้ลงพื้นที่หมู่9และหมู่3
6ก.ย.65 ลงพื้นที่หมู่1,หมู่,2,หมู่7และหมู่10
7ก.ย.65 ลงพื้นที่หมู่5และหมู่8
8ก.ย.65 ลงพื้นที่หมู่4และหมู่6
เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวันที่9ก.ย.65 ผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำใบงานของแต่ละวันส่งครูกศน.กับอาจารย์ประจำตำบล

     

ออกบูทจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์นางเล็ดดาวเรืองและชาดาวเรือง เพื่อยกระดับเศรษกิจชุมชนทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำC0-5 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด

จากการแบ่งผู้ปฏิบัติงานให้ความรู้การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดาวเรือง อาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้ ประจำเดือนกันยายน โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์นางเล็ดดาวเรืองและชาดาวเรือง เพื่อยกระดับเศรษกิจชุมชนทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตำบลทองหลาง ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานของตำบลทองหลางจะดำเนินการให้ลุ่ล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คลิปวิดีโอประจำเดือนสิงหาคม