ข้าพเจ้า : นางสาวอาทิตยา ดวงดาร์

หลักสูตร : ED08-2 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์ ดร.บรรพต วงษ์ทองเจริญ

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์กรนาธิน สาธิยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พัฒน์ สมใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์

อาจารย์ ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์

ประเภทบัณฑิต เป็นผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานในพื้นที่ทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน2565 นั้นการทำงานใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลตำบลทองหลาง ร่วมกับชาวบ้านในตำบลเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งนำความรู้จากการทำขนมนางเล็ดและการทำชาดาวเรืองมาสอนชาวบ้าน ทั้งนี้ทางทีมงานของเราจึงได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและมีคุณภาพเตรียมนำมาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์

กำหนดการ
07.30-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. การอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักการพัฒนาขนมนางเล็ด-ชาดาวเรือง”
11.30-12.00 น. สาธิตการปั่นขนมนางเล็ด ทอดขนมนางเล็ด การนำดอกดาวเรืองมาเด็ดกลีบดอกออกและนำมาตากแห้ง และนำมาทำชาดาวเรืองชงทาน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. สรุปกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขนมนางเล็ด-ชาดาวเรือง

   

   

วันที่ 4 กันยายน 2565 ได้มีการนัดประชุมในเรื่องของการลงพื้นที่เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. ณ กศน.ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 5 กันยายน 2565

วันที่ 5-8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. ณ กศน.ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยถึงบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานของ ศส.ปชต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ของตำบลทองหลางและได้ลงพื้นที่หมู่9 และหมู่3 และหมู่บ้านที่เหลือต่ามที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้ง

                                           

                                         

คณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ทีม U2T ตำบลกู่สวนแตง ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลทองหลางและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลทองหลางและได้รับการประสานงาน ดำเนินการโดยการสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลทองหลางทำการสำรวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 9 กันยายน 2565 โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวันโดยทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ECT WEEK ภายในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 และได้เข้าไปศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพจาก appplication CIVIC  EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และทำแบบทดสอบ

                 

 

ประชุมผู้ปฏิบัติงานทองหลาง เรื่องการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565 15:00 – 16:30 ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

วันที่ 9 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดได้ลงพื้นที่ในการทำขนมนางเล็ดที่อาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษากันคิดค้นขึ้นนั้นคือขนมนางเล็ดดาวเรือง และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมมือกันทำขนมนางเล็ดดาวเรืองเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้ครบตามเป้าหมายเพื่อนำไปออกบูธ(booth) ในวันที่15-18 กันยายน 2565 เพื่อทำการออกตลาดต่อยอดสินค้าในวันที่15-18 กันยายน 2565 ในงานพิธีรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดทำ C05 และ C06 สรุปผลการปฏิบัติงานของ U2T รวมตลอดทั้ง 3 เดือน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมออกบูธขายผลิตภัณฑ์ชาดอกดาวเรืองและนางเล็ดดาวเรืองเพื่อทำการต่อยอดสินค้าในวันที่15-18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        

วันที่ 11 กันยายน 2565 ได้ทำการจัดเตรียมของ ทำการแพ็คตัวสินค้าเตรียมวางขายในวันที่15-18 กันยายน 2565 ในงานพิธีรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                                                               

วันที่ 14 กันยายน 2565 ได้ทำการลงพื้นที่จัดเตียมสถานที่ในการออกบูทในงานพิธีรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                                                                           

คลิปการปฏิบัติงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน กันยายน