โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

1.อาจารย์ดร.วรัชยา พนมรัมย์

2.อาจารย์กษมา  ศิริมุกดากุล

3.อาจารย์ชนิตา บุตรรัตนะ

ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวบุญพริ้ง เกรงชื่อ ผู้ปฎิบัติงานประเภทนักศึกษาจบใหม่ คณะครุศาสตร์
( ED11-2 )

หลักสูตร: ED11-2 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

    1.การพัฒนาพรมเช็ดเท้า JerdRug เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสะแกซำ

    2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสะแกซำ

การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ปฎิบัติงานวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการนัดหมายประชุมออนไลน์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 16 : 00 นาฬิกา ในหัวข้อเรื่องการประชุมเพื่อเตรียมงานกิจกรรมที่1 คือจัดอบรมในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 โดยข้าพเจ้านางสาวบุญพริ้ง เกรงชื่อ และนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น รับหน้าที่จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวันในการจัดอบรม

 

ปฎิบัติงานวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 คณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปเตรียมสถานที่ในการจัดงานอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา เมื่อจัดสถานที่เสร็จข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ไปจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับการจัดอบรม

 

ปฎิบัติงานวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 อาจารย์ผู้ดูแลโครงการร่วมกับคณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมกับชาวบ้านตำบลสะแกซำ ได้เข้าอบรมในชื่อโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา สอนทำยาหม่องจากกัญชา และสบู่จากกัญชา

 

ปฎิบัติงานวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปเตรียมสถานที่ในการจัดงานอบรมการพัฒนาการทำกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้าเมื่อจัดสถาที่เสร็จข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ไปจัดซื้ออาหารว่างสำหรับการจัดอบรมครั้งที่ 2

 

ปฎิบัติงานวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการร่วมกับคณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมกับชาวบ้านตำบลสะแกซำ ได้เข้าอบรมในชื่อโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) การผลิตและออกแบบกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้การทำกระเป๋าพร้อมสอนการทำกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้าทุกขั้นตอน

 

ปฎิบัติงานวันที่ 4-8 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปทำภารกิจ ECT week  เข้าร่วมประชุมกับทาง กศน. ตำบลสะแกซำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ประชาธิปไตย  การสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลสะแกซำ สถานที่ประชุมและลงพื้นที่คือ อบต.ตำบลสะแกซำ และหมู่บ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ พร้อมทำแบบทดสอบวัดความรู้ในแอพพลิเคชั่น Civic education

ปฎิบัติงานวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการร่วมกับคณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09:00 จนถึงเวลา 13:00

ปฎิบัติงานวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะผู้ปฎิบัติงานโครงการ U2T ของตำบลซะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รวมตัวกันเพื่อทำสินค้าสำหรับการไปจำหน่ายในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน คือทำกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า และทำสบู่จากกัญชา

ปฎิบัติงานวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้านางสาวบุญพริ้ง เกรงชื่อ และนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ได้รับหน้าที่ให้มาจำหน่ายสินค้าในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่จัดขึ้น ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ ต้นกัญชา สบู่จากกัญชา พิมเสนจากกัญชา ยาหม่องจากกัญชา และกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า