โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร ED11-2 : โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
อาจารย์ ดร.วรัชยา     พนมรัมย์
อาจารย์กษมา             ศิริมุกดากุล
อาจารย์ชนิตา             บุตรรัตนะ
การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์  รอบแคว้น ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาจบใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับผิดชอบตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประชุมการจัดงานลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมและแจกแจงหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน ดิฉันได้รับหน้าที่สวัสดิการ พิธีกรกล่าวเปิด-ปิดงาน

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ สบู่กัญชาที่มีส่วนผสมของรังไหมและน้ำผึ้ง  ยาหม่องที่มีส่วนผสมของน้ำมันกัญชา

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2565 ลงพื้นที่อบรมการผลิตและออกแบบกระเป๋าจากพรมเช็ดเท้า

วันที่ 5 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ไปที่ กศน.ตำบลสะแกซำ ทำกิจกรรม ETC WEEK ร่วมกับ ศส.ปชต. ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 อบรม เรื่อง การตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหกับชุมชนมากขึ้น

วันที่ 11 กันยายน 2565 ทำสบู่รังไหมเพื่อแจกเป็นของที่ระลึกให้แก่บัญฑิตจบใหม่ และตัดเศษผ้า เพื่อทำกระเป๋าจัดจำหน่ายในงานรับปริญญาอีกด้วย

วันที่ 14 และ 17 กันยายน 2565 จัดบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานวันรับปริญญา สินค้าในร้าน ได้แก่ สบู่ พิมเสน ยาหม่อง ต้นกัญชา กระเป๋า

คลิปวิดิโอนำเสนองานตำบลสะแกซำ