โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG(U2T FOR BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร:ED11-2โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

-พัฒนาพรมเช็ดเท้า Jerdrug (เจิ๊ดรัก)เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

-พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาไทย GunJerd (กัญเจิ๊ด)เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

-อาจารย์ ดร.  วรัชยา         พนมรัมย์

-อาจารย์        กษมา           ศิริมุกดากุล

-อาจารย์        ชนิตา           บุตรรัตนะ

ชื่อเจ้าของบทความซ:นางสาว ศิริประภา ทวัญเวศ ผู็ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2565

วันที่26สิงหาคม2565จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาโดยมีแพทย์สาธารณะสุขมาให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมสอนสมาชิกทำสบู่

วันที่2กันยายน2565 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการออกแบบตัดเย็บกระเป๋ากับสมาชิกในชุมชน

จัดทำผลสรุปภารกิจETC WEEK ให้กับ ศส.ปชต. ณ.กศน.ตำบลสะแกซำ