โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

ดิฉันนางบุญรอด ตอรบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้มีการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลดอนอะราง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบล คือ กล้วยเบรคแตก ผ้าไหมดอนอะราง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในการพัฒนากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้นั้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ได้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการทำผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมการผลิต รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลดอนอะราง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และนอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้ในการจัดทำสื่อโฆษณา ทำช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมีกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นั้นมาจากในชุมชน