ข้าพเจ้านางสาวกัญชพร ขุนแก้ว ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดงานพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังปัญหาเชิงลึกของชุมชนว่าชุมชนต้องการหรือขาดเหลือในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่เราจะนำข้อมูลเหล่านั้น มาปรับปรุงพัฒนาและพลักดันผลิตภัณฑ์ในชุมชมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ประกอบการในชุมชนทุกภาคส่วนได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของเราให้ได้ตามเป้าหมาย

วันที่ 21 สิงหาคม – 18 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้เรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

หลักสูตรสร้างคุณค่า

M-09 : อี คอมเมิร์ซ101/กลยุทธ์ราคา

การตั้งราคาสินค้า มี 3 แบบ

1.ตั้งราคาตามจุดประสงค์หรือความต้องการของตลาด สังเกตจากการ ความต้องการของลูกค้า ความเต็มใจที่จะซื้อ และความสามารถในการซื้อ

2.ตั้งราคาเน้นที่ต้นทุน คำนวณต้นทุนก่อนแล้วบวกกำไรเข้าไป มี 2 วิธี คือวิธีการบวกเพิ่มเป็นการบวกเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนเข้าไป และวิธีการกำหนดราคาตามเป้าหมายเป็นการบวกกำไรที่ต้องการ

3.ตั้งราคาโดยอ้างอิงคู่แข่ง ทำการสำรวจตลาดแล้วค่อยตั้งราคา ตั้งราคาให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียง จะใช้กับสินค้าประเภทเดียวกัน การตัดราคาคู่แข่งนิยมใช้กับการดปิดตัวสินค้าใหม่ และการตั้งราคาให้เหนือกว่า สินค้าจะต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจน

M-10 : การขนส่งและซัพพลายเชน

การจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ ประกอบด้วย

1.การหาวัตถุดิบ

2.การผลิตสินค้า/การนำเข้าวัตถุดิบ

3.การจัดเก็บสินค้า

4.การขนส่งสินค้า/การกระจายสินค้า

5.การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสำคัญของการบริหารห่วงโซ่ธุรกิจ

เพื่อการลดภาระงานที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดความสมดุลของทรัพย์สิน เพิ่มรอบการกู้เงิน เพิ่มการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ประโยชน์ของการบริหารห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น เสริมสร้างความสามารถของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ การบริหารจัดการจะต้องเจอความเสี่ยง 4 ประเภทได้แก่ Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity

M-11 : การตลาดออนไลน์ /ไลฟ์สดขายสินค้า

3 จุดเด่นของการใช้ Social media ในการสร้างยอดขาย คือ
1.ง่าย สะดวก เป็นที่นิยมของคนไทย
2.ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของสินค้า/บริการ ได้โดยตรง
3.ปิดการขายได้รวดเร็ว

3 คีย์หลักในการกระตุ้นยอดขายสินค้าผ่าน Live Streaming
1.กำหนดวัตถุประสงค์
2.กระตุ้นการมีส่วนร่วม
3.ความสม่ำเสมอ
3 คีย์หลักในการกระตุ้นยอดขายสินค้าผ่าน Live Streaming
1.กำหนดวัตถุประสงค์
2.กระตุ้นการมีส่วนร่วม
3.ความสม่ำเสมอ

M-12 : แนวโน้มธุรกิจและเครื่องมือจัดการสมัยใหม่

การประเมินทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจ และต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกำไร และเงินสด กำไร คือยอดขาย-ต้นทุน เป็นตัวเลขทางบัญชี นิติบุคคลเป็นผู้เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ส่วนเงินสด คือเงินสดรับ-เงินสดจ่าย เป็นเงินสดที่เหลือในบัญชี บุคคลธรรมดาเป็นผู้เสียภาษีจากเงินได้สุทธิ

วันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ.2565 ECT WEEK เข้าร่วมประชุมกับครู กศน.ตำบลทุ่งกระเต็น เพื่อชี้แจ้งการลงพื้นที่ทำงาน และทำใบงาน ECT WEEK

บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.

-เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตย

-ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย

-พัฒนาต่อยอดการสร้างและขยายเครือข่ายพลเมือง

-สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมืองในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน ตำบล หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่น้อยกว่าการทำงานของกก.ศส.ปชต. ที่มีประสิทธิภาพ มี ภารกิจการบริหารจัดการศูนย์การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยขยายเครือข่ายพลเมือง ส่งเสริม

หมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

กก.ศส.ปชต. มีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และมีความ ต่อเนื่อง กก.ศส.ปชต.แสวงหาบุคคลที่มีความประสงคเ์ข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายปฏิบัติงาน เช่น รับสมัครอาสาสมัครเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)

วันที่ 13-18 กันยายน พ.ศ.2565 จัดบูธเพื่อโปรโมทและจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในบูธของตำบลทุ่งกระเต็นมีการจำหน่าย น้ำพริกและน้ำมันนวด โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายคือสินค้าในชุมชนทุ่งกระเต็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของเรามีคนสนใจเป็นจำนวนมาก และนอกจากการขายหน้าร้านแล้วเรายังมีการลงขายออนไลน์ เช่น ใน Facebook Shopee https://shopee.co.th/kanjanakorkaew  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้านในตำบลทุ่งกระเต็น และทีมงาน U2T ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตลอดมา จนทำให้งานออกมาเรียบร้อยและรวดเร็ว ข้าพเจ้าและทีมงานจะพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนตำบลถาวรมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและดีขึ้น