โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)                                                          ข้าพเจ้า นางสาวกัญญารัตน์ สันติทานันท์ ประเภทบัณฑิต  ปฎิบัติงานในพื้นที่ ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

เดือนกันยายน ทีมทุ่งกระเต็นได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันนวดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการทำน้ำมันนวดเป็นผู้ให้ความรู้ การจัดอบรมมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมอบรมนั้นได้ลงมือทำและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเอง  มีการสอนการผสมน้ำมันนวดโดยการสาธิตการทำน้ำมันนวดให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมการทำน้ำมันนวด การคำนวณอัตราต้นทุนค่าแรงงานและราคาขาย ที่จะทำให้ได้กำไรมากที่สุด รวมไปถึงการร่วมกันออกแบบโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลทุ่งกระเต็น และการทำการตลาดออนไลน์ในแพทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

 

 

นอกจากนี้ยังมีการร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพ ในหัวข้อกิจกรรม รู้จักคนรู้จักพื้นที่ ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ได้มีการทำแบบทดสอบผ่านทาง CIVIC Eduacation Application ทั้งหมด 3 หัวข้อได้แก่ 1) หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 2)เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ 3) วิถีประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร จากนั้นดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น วิถีประชาธิปไตย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชนชนในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอีกทั้งในวันที่15-18 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานซ้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิตที่จบการศึกษาและได้มีการจัดงานออกบูธเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของทางตำบลต่างๆในโครงการU2T for BCG ทางทีมงานทุ่งกระเต็น จึงได้มีการนำสินค้าน้ำพริกบ้านหนองคูใหญ่และน้ำมันนวดมาออกแสดงและจัดจำหน่ายภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและสินค้าของทางทีมนั้นก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

จัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ. 2565