รายงานประจำเดือนกันยายน ข้าพเจ้านางสาวนภิสสรา ชุมสงฆ์ ประเภทประชาชน สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ทำการลงพื้นที่ เพื่อทำการสอนและจัดอบรมชาวบ้านในการทำน้ำมันนวดทุ่งกระเต็น และสอนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ และสอนสูตรในการทำน้ำมันนวดแบบโบราณและแบบที่ใช้น้ำมันสกัดเข้มข้นเพื่อลดขั้นตอนในการผลิตและยังช่วยในเรื่องของสรรพคุณที่มากกว่าการสกัดสมุนไพรเองอีกด้วย ประโยชน์ของน้ำมันนวดมีมากมาย และยังใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นโดยส่วนประกอบหลักคือไพลสด หรือเหง้าไพล ช่วนในเรื่องลดอาหารปวดบวม เคล็ดขัดยอก สมานแผลเป็นต้น

ภาพการจัดอบรมกิจกรรมการทำน้ำมันนวดทุ่งกระเต็น และสอนในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ การจัดหาวัตถุดิบที่ราคาไม่แพงมากแต่คุณภาพดี สอนขั้นตอนการผสมและบรรจุ

ลงพื้นที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เพื่อพูดคุยสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ และเก็บข้อมูลบันทึกส่งต่อหน่วยงาน

ออกแบบฉลากสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ จากปกติที่สินค้าราคาถูกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้บรรจุภัณฑ์ดูดีและน่าซื้อมากยิ่งขึ้น

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 ออกทำกิจกรรมงานจัดบูธสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา ที่เดินทางมาเพื่อซ้อมรับพระราชทานปริญาบัตร โดยในงานมีนักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมาก ซึ่งยอดขายตลอดการออกบูธ 4,215 บาท ซึ่งมียอดขายเกินกว่า 10% ของราคาต้นทุน และมีการลงจำหน่ายในตลาดออนไลน์ shopee  https://shopee.co.th/kanjanakorkaew   ด้วยค่ะ