ข้าพเจ้านางสาวสมเพียร ทับหัวหนอง ประเภทประชาชน เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลบุกระสัง อำเภอบ้านหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     จากการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 27 และ28 สิงหาคม 2565 อบรม การส่งเสริมกลุ่มชุมชนในการประดิษฐ์แปรรูปผ้าขาวม้า และเหรียญโปรยทานจากผ้าขาวม้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยมีนายบรรดิษย์ ขวาโยธา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 3 และ4 กันยายน 2565 อบรมปฎิบัติการ ประดิษฐ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่เย็บผ้าติดกับตัวร่ม เย็บหัวและชายผ้า

วันที่ 4 กันยายน 2565 ประชุมออนไลน์ วางแผนการดำเนินงานลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในวันที่ 5 9 กันยายน 2565 และการเข้าอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า ในวันที่ 12 กันยายน 2565

วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

โดยวันที่ 5 กันยายน 2565 ลงพื้นที่พบกรรมการศูนย์ฯ ณ กศน.ตำบลบุกระสัง ศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์ฯ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องการเมืองใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

วันที่ 7 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้แทนที่พึงประสงค์ การเลือกผู้แทนควรมีปัจจัยอะไรบ้าง คุณสมบัติผู้แทน เป็นต้น

วันที่ 8 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

วันที่ 9 กันยายน 2565 ระดมความเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกับกรรมการศูนย์ฯเพื่อจัดทำสรุปรายงาน และผ่านการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 12 กันยายน 2565 อบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยภาคเช้าได้ความรู้เรื่องตลาดดิจิทัลจากท่านอาจารย์ดร.กรนาริน สาริยา ในการถ่ายรูปให้น่าสนใจ ภาคบ่ายได้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์จากท่านอาจารย์อนงค์ ทองเรือง ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่ร่ม มาลับกร เหรียญโปรยทานให้น่าสนใจ น่าซื้อ

วันที่ 15 18 กันยายน 2565 ออกบูทจัดจำหน่ายสินค้าร่มผ้าขาวม้า มาลัยกรผ้าขาวม้า เหรียญโปรยทานผ้าขาวม้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลิตภัณฑ์สิ้นค้าของตำบลบุกระสังได้รับความนิยม มีการซื้อ และสั่งจองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้มียอดการสั่งทางออนไล์อีกด้วย ทำให้มีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคือไม่ต่ำกว่า 10%

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน จากการได้ลงพื้นที่ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปได้ว่าผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านในตำบลบุกระสังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการประชุมออนไลน์วางแผนในการแบ่งงานการทำงาน    การเข้าอบรมต่าง ๆ และการออกบูทจัดจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามแผน สำหรับงานประจำเดือนกันยายน       ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี