ข้าพเจ้า นาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย  ประเภท บัณฑิต. หลักสูตร ED17-2 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อม นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ที่ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดทำบรรจุภัณฑ์และติดตั้งโต๊ะตากกล้วยให้ได้มาตราฐานและความสะอาดยิ่งขึ้น

เพื่อทางชุมชนจะได้ดำเดินการขอการรับรองมาตราฐานจากทาง อย.ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์เสื่อกกไหล

เนื่องด้วยโครงการได้ดำเนินการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์เสื่อกกไหลจนได้มาตรฐานสามารถวางจำหน่ายได จึงได้มีการจัดอบรมวิธีการพัฒนาต่อยอดกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และเสื่อกกไหลให้แก่ชาวบ้านผู้สนใจเพื่อให้ชาวบ้านได้เกิดทางเลือกนำไปต่อยอดในการสร้างรายให้แก่ตนเองและชุมชนโดยมีอาจารที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยเริ่มจากบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และแนะนำวิธีการพัฒนาทั้ง 2 ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานคอยให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านระหว่างการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ 2565 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพิชิตภารกิจ ECT WEEK ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

โดยคณะผู้ปฏิบัติงานเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศศ.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนเพื่อได้มีประเด็นซักถามแลกเปลี่ยนความรู้และให้กรรมการ ศส.ปชต. พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยอย่างไร การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับสอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร และการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน จากการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมามาสรุปประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวัน
โดยการพิชิตภารกิจของ ECT WEEK จะมี 2 ภารกิจย่อย คือ
1. ใบ Certificate จากการศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพจาก application CIVIC EDUCATION แล้วทำแบบทดสอบเพื่อให้ได้รับใบ Certificate2. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่เป็นผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK ดำเนินการแล้วเสร็จส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. (ครูกศน.ตำบล)วันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ 2565 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพิชิตภารกิจ ECT WEEK ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. อบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace)

เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ผ่านระบบ zoom โดยมี คุณธันย์ธนัช วัชราชุวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก shopee ประเทศไทย มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแอป shopee ดังนี้
1. เทรนของE-Commerce 2022
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ shopee และตัวอย่างความสำเร็จจากแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สามารถเชื่อมั่นในระบบการเงิน
3. วิธีการเปิดร้านค้าบน shopee ให้มีความน่าสนใจลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. เทคนิคการลงสินค้าให้น่าสนใจ การจัดโปรโมชั่นสินค้าในวันสำคัญต่างๆ
เมื่อได้รับความรู้จากผู้อบรมแล้วคณะผู้ปฏิบัติงานได้เปิดร้านค้าบน shopee เพื่อนำผลิตภัณฑ์ในตำบลของตนที่ได้ร่วมกันพัฒนานำมาขายเพื่อเป็นช่องทางออนไลน์อีกทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

วันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ. 2565 เปิดบูทขายสินค้าในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดงานงาน U2T for BCG BRU FAIR มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในช่วงงานวันซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์โดยให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ u2t นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการพัฒนาในโครงการมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ในตำบลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยตำบลเมืองไผ่ได้นำกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเสื่อกกไหลมาว่างจำหน่าย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าให้ความสนใจและอุดหนุน รวมถึงมีลูกค้าที่สนใจสอบถามเพื่อนำสินค้าที่แปรรูปจากกกไหลไปวางจำหน่าย

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานประจำเดือนกันยายนที่ทางส่วนกลางได้มอบหมาย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน

นาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย

บัณฑิต