ข้าพเจ้า นางสาวละมุล เผือพันธ์ ประเภทประชาชนผู้ปฏิบัติงาน ED 17-2 คณะครุศาสตร์ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ บ้านนาจานหมู่ 6 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนตะแกรงตากกล้วยให้ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน ในการดำเนินการ ขอ อย. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
_ และช่วยชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ ในการออกบูธ เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายในงาน
U2T FOR BCG BRU FAIR ซึ่งเป็นมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 152 ตำบล วันที่ 15-18/9/65 ให้เพียงพอต่อจำนวนคนที่เข้ามาร่วมในงานนี้
– ในการออกบูธในครั้งนี้มีทั้งภาคประชาชน ทั่วไปและเจ้าของกิจการร้านค้า ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายต่อ คาดว่าในอนาคต จะทำให้ชุมชนเกิดรายได้จากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งบริโภคและจำหน่ายต่อ ทำให้มียอดขายและสามารถ เพิ่มยอดขายให้กับชุมชน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณที่ทาง อว. มีโครงการยูทูทีนี้เกิดขึ้นและได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการต่อยอดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน อย่างยั่งยืน จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแทนชุมชนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ