คณะครุศาสตร์ ED18-2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์บทความประจำ เดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้า นางสาว สุธิตา สุพันธ์ประเภท บัณฑิต ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
หลังสูตร ED18-2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลเย้ยปราสาท ในการทำงานประจำเดือนกันยายน 2565เป็นการทำงานเดือนที่ 2
การปฏิบัติงานเดือนกันยายน ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันผลิตสินค้า เเละปฏิบัติงานตามที่โครงการมอบหมาย ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับต้นหม่อน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเเปรรูปกระดาษสาจากต้นหม่อนโดยวิทยากรนายสุริเยนทร์ สมบูรณ์ ปราชญ์ชาวบ้านเเละคณะผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายสามัลเบอรี่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาหร่ายมัลเบอรี่ โดยวิทยากร อ.ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิติ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารเเละเเปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน

เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 คณะอาจารย์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการออบแบบผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย วิทยากร อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ อบรมการขายสินค้าออนไลน์ โดย อาจารย์ ปุริมปรัชญ์ อำพัน คณะศิลปศาสตรบูรณการ

เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานทั้ง10คน
ร่วมกันผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเเบ่งเป็น 2กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผลิตสินค้าอยู่ที่ตำบลเย้ยปราสาท
กลุ่มที่2 ออกบูธเเสดงสินค้าเเละจำหน่ายสินค้า

ได้ความรู้เพิ่มเติมด้านการขายออนไลน์ การทำงานร่วมกับคนอื่น