ข้าพเจ้านางสาวฑิตฐิตา​ คะหาญ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนมีดังนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการแปรรูปต้นหม่อนและใบหม่อนเป็นกระดาษสาและมัลเบอร์รี่อบกรอบ ได้ทดลอง แก้ไข พัฒนา ปรับสูตร เพื่อลดเวลา ลดต้นทุน ในการผลิตกระดาษสาและมัลเบอร์รี่อบกรอบ โดยได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากอาจารย์ประจำตำบลเป็นอย่างดี คณะอาจารย์ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลเย้ยปราสาท ดังนี้
วันที่​ 27 -28 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับต้นหม่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ วิทยากรคือ คุณสุริเยนทร์ สมบูรณ์ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านตำบลเย้ยปราสาท สถานที่ประชุมบ้านยาง หมู่ที่​ 9 และได้ถ่ายทอดความรู้วิธีการทำกระดาษสาจากต้นหม่อนให้แก่ประชาชนโดยอาจารย์ได้ทดลอง พัฒนา เพื่อลดเวลา ลดต้นทุนในการผลิตกระดาษสาเพื่อให้กระดาษสาออกมาสมบูรณ์ที่สุด
ประชาชนในพื้นที่ตำบลเย้ยปราสาทมีความสนใจในการทำกระดาษสา
วันที่​ 3-4 กันยายน 2565 คณะอาจารย์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการทำมัลเบอร์รี่อบกรอบจากใบหม่อน ซึ่งถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากร อ.ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิติ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารเเละเเปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                       

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

                      
วันที่​ 10-11 กันยายน​ 2565 คณะอาจารย์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการออบแบบผลิตภัณฑ์  ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย วิทยากร อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และอบรมการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ เรื่องการสร้างเพจ facebook ,Lazada,Shopee ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย อาจารย์ ปุริมปรัชญ์ อำพัน คณะศิลปศาสตรบูรณการ

วันที่​ 15-18 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานทั้ง10คนได้ร่วมกันผลิตกระดาษและมัลเบอร์รี่อบกรอด
เพื่อจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยเเบ่งออกเป็น 2​ กลุ่ม
กลุ่มที่  1 ผลิตสินค้าอยู่ที่ตำบลเย้ยปราสาท
กลุ่มที่ 2 ออกบูธเเสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า
ต้นหม่อนเป็นพืชที่โดดเด่นประจำตำบลเย้ยปราสาท สามารถนำมาเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลได้