ข้าพเจ้า นายภควัต ล้อมกระโทก ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในชุมชน ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 3 กันยายน 2565 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการให้คนในชุมชนมีการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกันกับคณะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ประจำตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ  ในจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน