บทความประจำเดือน กันยายน 2565

ข้าพเจ้า นางสาวเหมือนฝัน ปาลกวงค์ อยุธยา  เจ้าหน้าที่ดำเนิน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการในเดือนกันยายน

วันที่ 03 กันยายน 2565 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานและเตาอั้งโล่ให้กับประชาชน ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 6 บ้านน้อย ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเตาอั้งโล่

อบรมตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีวิยากรจากสาขาวิชาศิปะและการออกแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 15-18 กันยายน วางจำผลิตภัณฑ์ในซุ้มของตำบลหนองกี่ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์