ข้าพเจ้านางสาวประภัคสรณ์ เคนน้ำเที่ยง ประเภทบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อนำสินค้าประจำตำบลถาวรออกสู่ตลาด

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลเพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือนกันยายน และได้เข้ารับการอบรม การเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ในเรื่องของ SHOPEE MARKETPLACE สำหรับโครงการ U2T for BCG สร้างร้าน Shopee ให้ขายดี ติดตลาดฉับไว หลังจากจบการอบรมข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเปิดร้านออนไลน์ ร้าน “น้ำมันเขียวสมุนไพรนวดผ่อนคลาย” ในแอพพลิเคชั่น Shopee

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดสัมนาพบปะกับผู้ประกอบการและลงพื้นที่ตำบลถาวร โดยคณะอาจารย์และทีมงานได้เข้าร่วมสัมนาพบปะกับผู้ประกอบการและประชาชนในตำบลถาวร และในงานได้รับเกียรติจากคุณนพเนศน์ได้สาธิตการทำน้ำมันเขียวสมุนไพรให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม และมีการจัดแสดงสินค้าต่างๆ ที่มีในชุมชนจากผู้ประกอบการ เช่น ผ้าไหม ขนมไทย เครื่องจักสาน กระยาสารท เป็นต้น

ข้าพเจ้าได้มีการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำภารกิจในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เป็นการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลถาวร เมื่อลงพื้นที่แล้วเสร็จข้าพเจ้าและทีมงานได้ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำสรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กับครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล

ข้าพเจ้า ทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลได้มีการระดมความคิด ปรึกษาหารือและจัดทำแผนงานตาม แบบฟอร์ม C-05 แผนพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด และ แบบฟอร์ม C-06 รายงานฉบับสมบูรณ์  ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก C-01 จนถึง C-04 โดยมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊ค และหน้าร้าน ร้านขายของฝากสินค้าโอทอป และมีการนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายออกบูท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 โดยมีสินค้าหลักคือ “น้ำมันเขียวสมุนไพร” ที่นำมาใช้ในการนวดฝ่าเท้า และ “สินค้าโอทอป ผ้าไหม” ประจำตำบลถาวร และยังมีสินค้าอื่นๆ ในตำบลถาวรมาจัดจำหน่ายร่วม เช่น น้ำสมุนไพร ขนมดอกลำดวน ส้มโอ จากยอดขาย “น้ำมันเขียวสมุนไพร” และ “สินค้าโอทอป ผ้าไหม” มียอดขายที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ประชาชนให้ความสนใจในสินค้าเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้รับการฝึกอบรม เรียนออนไลน์ในหลักสูตร U2T for BCG สำหรับเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้าน BCG และความเป็นผู้ประกอบการ และได้มีการทำแบบประเมิน อี-คอมเมิร์ช/การตลาดออนไลน์ และความเข้าใจและความพึงพอใจ ผลการทำแบบประเมิน ผ่านการประเมิน

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ให้ข้อมูลทั้ง ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลถาวร และข้อมูลที่ให้มาข้าพเจ้าและทีมงานจะนำไปพัฒนาต่อไป