โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเดือนที่ 3

ข้าพเจ้า นางศศิมา สำเริงไธสง ประเภทประชาชน หลักสูตร ED06-2 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเดือนที่ 3

1) ออกไปสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองสองห้อง ม.6, บ้านโนนไฮ ม.5, บ้านโคกจิกน้อย ม.7, บ้านหนองเรือ ม. 8 ในต.กู่สวนแตง เพื่อเก็บข้อมูล TCD

2) การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานการขาย เพื่อต่อยอดธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ปลาร้ากู่และม่านกกกู่ ในโครงการ U2T-BCG

3) วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เข้าร่วมกลุ่มการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ เพจ Facebook : ECTmEDIA เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ)

4) วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00น. เข้าพบ นายวีระ ดนัยเธียรธนา (กก.ศส.ปชต. / เลขานุการ / ครูกศน.) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อได้รับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ECT WEEK จากการทำภารกิจ การศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565

5) วันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางส่วน ประเด็น บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน การดำเนินประจำวันของชาวบ้าน มีความสอดคล้อวงกับวิถีประชาธิปไทย หรือไม่ อย่างไร การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          

6) วันที่ 8 กันยายน 2565 ประชุมผู้ปฏิบัติงาน ต.กู่สวนแตง เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ทางออนไลน์ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์, การออกแบบ, การขายและการลงพื้นที่

           

7) วันที่ 11 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. สถานที่ปฏิงาน บ้านหนองเรือ ม.8, บ้านน้อย ม.10 ร่วมด้วย กลุ่มม่านกกกู่ กลุ่มปลาร้ากู่ เพื่อชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การออกแบบ, การขาย, ราคา และการต่อยอดธุรกิจวิสาหกิจชุมชนและมอบอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานของชาวบ้านในกลุ่มม่านกกกู่และกลุ่มปลาร้ากู่

     

8) วันที่ 12 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T online marketplace) เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.

9) วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2565 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ม่านกกกู่และปลาร้ากู่ ผลิตเพิ่มเพื่อนำไปจำหน่าย

10) วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2565 นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในงานจัดซุ้มขายสินค้าในวันซ้อมรับปริญญา

 

ผู้เขียนบทความ  นางศศิมา สำเริงไธสง

ประเภท ประชาชน

ED06-2 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์