ข้าพเจ้านางสาวสุปรียา คะชุนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม่พื้นที่ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและคณะได้ทำการลงพื้นที่ไปที่ตำบลเพื่อประชุมวางแผนร่วมกับชาวบ้าน เรื่องการนำสินค้าของชุมชนออกจำหน่ายในวันที่ 15-18 กันยายน

วันที่ 16 กันยายน 2565 ได้ทำการออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลอาทิ เช่น สินค้ากล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยฉาบ กล้วยเฟรนฟรายและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกมา จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย