ข้าพเจ้านางสาวสุทธิดา อ่อนน้ำคำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบรหัส ED06-2 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมติดตามการถ่ายทอดสดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ทางเพจ Facbook : ECTMEDIA ในเวลา 12.30 – 13.00 น. และได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้ภารกิจ ETC Week ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายนต่อไป 2565 ดังนี้

  •  เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทำแบบทดสอบได้คะแนนสูงกว่า 80 % และได้รับใบ Certificate ผ่าน Application Civic Education

  • วันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับ ศส.ปชต. เพื่อสำรวจข้อมูลผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ภารกิจ ETC Week ตามหัวข้อที่กำหนดทั้ง 3 หัวข้อ และบันทึกข้อมูลลงในใบงานของแต่ละวัน
  • วันที่ 9 กันยายน 2565 นำส่งใบสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ ETC Week กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. (ครู กศน.ประจำตำบล)

วันที่ 11 กันยายน 2565 ทีมปฏิบัติงาน ต.กู่สวนแตงและอาจารย์ประจำตำบล ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการตลาดต่าง ๆ และส่งมอบอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการผลิตและใบรับรองการจดวิสาหกิจชุมชนให้กับตัวแทนกลุ่ม รวมทั้งได้มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันกับกลุ่มปลาร้ากู่และม่านกกกู่ ถึงการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกที่ BRU Fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 – 18 กันยายนนี้

         

           

     วันที่ 12 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) เวลา 13.00 – 15.00 น.

ปฏิบัติหน้าที่ประจำบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าภายในงาน U2T for BCG Bru Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.บุรีรัมย์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของพื้นที่รับผิดชอบรหัส ED06-2 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นำมาจัดจำหน่ายคือ “ปลาร้ากู่” และ “ม่านกกกู่” และปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้คือการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป

               

ผู้เขียนบทความ     นางสาวสุทธิดา อ่อนน้ำคำ

ประเภท     บัณฑิตจบใหม่

ED06-2 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์