การปฏิบัติงานเดือนกันยายน

ข้าพเจ้านางสาวสุทธิดา วรไธสง ประเภทประชาชนตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   ทีมTL.ตำบลทองหลางในส่วนของการดำเนินงานในเดือนกันยายน ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาดอกดาวเรืองและนางเล็ดดาวเรือง ณ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ และประสานงานกับกลุ่มขนมนางเล็ดเพื่อนัดหมายการทำขนมและออกบูธในวันที่ 14-18 กันยายน 65 เพื่อทำการออกตลาดต่อยอดสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   คณะทีมTL.ตำบลทองหลางได้ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 โดยวันที่ 5 ทีมงานตำบลทองหลางได้ติดต่อประสานงานกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบล (ครูกศน.ประจำตำบล) และผู้นำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. วันที่ 6-8 ได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านในตำบลทองหลาง เพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามหัวข้อที่ใบงานที่กำหนดให้
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย ( วิถีชีวิตและประชาธิปไตย )
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวันที่ 9 ได้ทำการสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและมอบใบงานให้ครู กศน.ประจำตำบล

ทั้งนี้ทีมงานตำบลทองหลางได้เข้าอบรบ Shopee Marketplace และร่วมปรึกษากันเกี่ยวกับการออกบูธในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 และจัดทำ C05-C06 , จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายวันออกบูธ

วันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 ได้นำผลิตภัณฑ์จากตำบลทองหลาง ได้แก่ ขนมนางเล็ดดาวเรืองและชาดอกดาวเรือง ขาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีผู้คนเที่ยวชมบูธจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและแตกต่างกันออกไปและมีลูกค้าสนใจทั้งขนมนางเล็ดดาวเรืองและชาดอกดาวเรืองของตำบลทองหลาง จากการจำหน่ายในครั้งนี้ทำให้ขนมนางเล็ดดาวเรืองและชาดอกดาวเรืองมียอดขายรวมเพิ่มขึ้นมากว่า10% และในตำบลทองหลางยังมีช่องทางการขายใน (E-Commerce) ได้แก่ shopee ,  เพจ facebook

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน