EDU08-2 โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์นางเล็ดดาวเรืองและชาดาวเรืองทองหลาง เพื่อยกระดับเศรษกิจชุมชนทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกับกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายธนาธิป ศรีบริบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกับกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะอาจารย์ทาง Google Meet เรื่อง การจัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทองหลาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG )

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทองหลาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดาวเรือง อาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( คส.ปชต. ) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ( คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลทองหลาง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดเตรียมบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มยอดการขายและเป็นการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์สู่ประชาชนต่างตำบล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มยอดการขายและเป็นการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์สู่ประชาชนต่างตำบล

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดทำ รวบรวมและตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในการสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนกัพ.ศ. 2565

จากการที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่อบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทองหลาง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดาวเรือง อาชีพในชุมชน และแนวทางการสร้างรายได้ ของตำบลทองหลางไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือทรัพยากรที่มีในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มของความต้องการสินค้าของตลาดที่ดีที่สุด คือนางเล็ดดาวเรือง และชาดาวเรืองทองหลาง ซึ่งเป็นสินค้าที่ทีมผู้ปฏิบัติงานของตำบลทองหลางได้ดำเนินการทำให้ลุ่ล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG )

คลิปการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม