ดิฉัน นาง สำฤิทธิ์  มีชัยโย ในส่วนของประชาชน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้เข้าประชุม เปิดโครงการการชับเคลือนเศษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยเศษฐกิจ BGC U2T for ตำบล บุกระสัง โดยมีอาจารย์ ศรีเพ็ญ พลเดช พร้อมด้วย อาจารย์ ชนิสรา และนายชานนท์ เข็มรัมย์ ให้เกรียติเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมีวิยากร นายบรรดิษย์ ขวาโยธา เป็นผู้บรรยาย

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565อาจารย์ศรีเพ็ญ พลเดช อาจารย์ชนิสรา และนายก อ.บ.ต. บุกระสัง นายเสนอ  ไพบูลย์วงค์ ให้เกรียติเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยนางน้อย เดชสำโรง เป็นวิยากร

วันที่ 5 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่พบกับครู ก.ศ.น ตำบลบุกระสัง นายไพทูรย์ คลังกูล เพื่ออบรมให้ข้อมูลเพื่อพบกับชาบ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่ พร้อมนายสมาน ซึ่งเกษม นายสมใจ เจียมกระโทก นางละออ ชาญนรานำสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าขาวม้า แปรรูปไปเปิดบูทที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กันยายน 2565