ED06-2: ผลิตภัณฑ์ปลาร้ากู่และม่านกกกู่ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียนบทความ นายวิชชากร ศรีพฤกษ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต

หลักสูตร HS09-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ในการฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 เป็นเดือนที่ 3

  1. ได้รับมอบหมายงานออกไปสำหรวจพื้นที่ในชุมชน โดยได้ลงพื้นที่ บ้านบาก หมู่ที่ 3 ตำบลกู่สวนแตง  บ้านโคกจิกน้อย หมู่ที่7 ตำบลกู่สวนแตง บ้านนาฝาย หมู่ที่11 ตำบลกู่สวนแตง และบ้านทุ้ม หมู่ที่4 ตำบลกู่สวนแตง
  2. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และงานการขายเพื่อต่อยอดธุรกิจธุรกิจชุมชนปลาร้ากูและม่านกกกู่ ในโครงการ u2t-bcg
  3. วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เข้าร่วมกลุ่ม การถ่ายทอดสดทาง ออนไลน์เพจ facebook : ectmedla  เวลา 12:00 น ถึง 13:00 น  การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
  4. วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น เข้าพบ นายวีระ ดนัยเชียรชนา( กก.ศส. ปชต/เลขานุการ/ครูกศน.)อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อได้รับความรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ECT Week จากการทำภารกิจ การศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20EP จาก application civic education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone  วันที่ 5 กันยายนถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 
  5. วันที่ 6 กันยายนถึงวันที่ 8 กันยายน 2565  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปะกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางส่วนเพื่อแจ้งถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความคล้องกับวิถีประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. วันที่ 8 กันยายน 2560 5 ประชุมผู้ปฏิบัติงานตำบลกู่สวนแตงเวลา 15.00 น.ถึง 16.30 น ทางออนไลน์ ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์,การออกแบบ,การขายและการลงพื้นที่
  7. วันที่ 11 กันยายน 2565  ลงพื้นที่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 17:00 น  สถานที่ปฏิบัติงานบ้านหนองเรือหมู่ 8 ตำบลกู่สวนแตง  โดยจัดอบรมกลุ่มม่านกกกู่และกลุ่มปลาร้ากู่เพื่อชี้แจง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การขาย ราคาและการต่อยอดธุรกิจวิสาหกิจชุมชนจากนั้นมอบอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานของชาวบ้านทั้งสองกลุ่ม
  8. วันที่ 12 กันยายน 2565  เข้าอบรมการเปิดร้านขายออนไลน์  shopee  ภายใต้แฟลตฟอร์ม การตลาดออนไลน์เวลา 13:00 น ถึง 15:00 น
  9. วันที่ 12 กันยายน 2565 ถึง 14 กันยายน 2565  ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ม่านกกกู่และปลาร้ากู่ ผลิต เพื่อนำไปจำหน่าย
  10. วันที่ 15 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2565  นำสินค้าจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในงานซ้อมรับปริญญาของทางมหาลัย

สำหรวจพื้นที่ในชุมชน

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปะกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

จัดอบรมกลุ่มม่านกกกู่และกลุ่มปลาร้ากู่

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ม่านกกกู่และปลาร้ากู่ ผลิต เพื่อนำไปจำหน่าย

นำสินค้าจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในงานซ้อมรับปริญญา