ED06-2 ประชุมและจัดอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้า : นางเยาวรัตน์ เรียมไธสง

หลักสูตร : ED06-2 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์ ดร.บรรพต วงษ์ทองเจริญ

อาจารย์สัญชัย  ครบอุดม

อาจารย์วิทวัส   สหวงษ์

อาจารย์ ดร.เลอสันต์  ฤทธิ์ขันธ์

ประเภทบัณฑิต เป็นผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานในพื้นที่ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน2565 นั้นการทำงานใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิทด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานมาทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลตำบลกู่สวนแตง ร่วมกับชาวบ้านในตำบลเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งนำความรู้จากการทำปลาร้ากู่และม่านกกมาสอนชาวบ้าน ทั้งนี้ทางทีมงานของเราจึงได้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและมีคุณภาพเตรียมนำมาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์

คณะอาจารย์ได้มอบหมายให้ทีม U2T ตำบลกู่สวนแตง ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK โดยทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลกู่สวนแตงและได้รับการประสานงาน ดำเนินการโดยการสอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลกู่สวนแตงทำการสำรวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 9 กันยายน 2565 โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวันโดยทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ECT WEEK ภายในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 และได้เข้าไปศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพจาก appplication CIVIC  EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และทำแบบทดสอบ

ประชุมผู้ปฏิบัติงาน กู่สวนแตง เรื่องการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. · 15:00 – 16:30
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

 

อาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ตาม QR Code และกรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่าน Google form  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 65

เริ่มจัดสถานที่ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.ย. 65 เพื่อเตรียมความพร้อม

คลิปการปฏิบัติงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน กันยายน