HS20-2 ลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS20-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด และการจำหน่าย

ข้าพเจ้า นางสาวอริสรา บวรปารเมศ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and and Regional Development) หรือ โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างหางานหรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยข้าพเจ้าจะเข้าไปทำงานกับชุมชนที่ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ตัวแทนกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกะทิง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดอบรมเรื่องการผลิตน้ำสมุนไพรให้มีคุณภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำความสะอาดสถานที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสาธิตการผลิตน้ำสมุนไพรและคั่วชา พร้อมทั้งประสานงานกับทางสมาชิกของกลุ่มอาชีพน้ำสมุนไพร เพื่อแจ้งให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการอบรมในวันถัดไป

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งอาจารย์ประจำตำบลและทีมผู้ปฏิบัติงานทั้ง 10 คน และสมาชิกกลุ่มอาชีพน้ำสมุนไพร ตำบลหนองกะทิง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรและชากระทิง เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจผลิตน้ำสมุนไพรให้มีคุณภาพ และวิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต และ อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาทำหน้าที่วิทยากรในการสาธิตวิธีการผลิตน้ำสมุนไพรให้มีคุณภาพและให้ความรู้เรื่องการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำข้าวโพด น้ำตะไคร้ใบเตย น้ำอัญชัน และ น้ำอัญชันมะนาว นอกจากการการพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรให้มีรสชาติที่ดีขึ้นแล้ว ท่านวิทยากรทั้งสองท่านยังได้นำคาราจีแนนมาเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด เพื่อเพิ่มความข้นหนืด และสาธิตวิธีการใช้น้ำตาลหญ้าหวานแทนการใช้น้ำตาลทรายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการคั่วชาใบเตยและชาใบหม่อนให้มีความหอมเพิ่มขึ้นด้วย

วันที่ 5 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกะทิง เข้าพบคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คศ.ปชต) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คศ.ปชต) ประจำตำบลหรือ กศน. ตำบลหนองกะทิง เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการและหารือเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับชาวบ้านตำบลหนองกะทิง และตัวแทนทีมผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้ลงพื้นที่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ให้กับชาวบ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนแดง (หมู่ที่ 5) บ้านหนองบัว (หมู่ที่ 7) บ้านหนองปลาไหล (หมู่ที่ 6) และบ้านหนองซอแซ (หมู่ที่ 3) ในวันที่ 6-9 กันยายน 2565 โดยได้แบ่งเป็นวันละหมู่บ้าน ดังนี้ บ้านโนนแดง (วันที่ 6)  บ้านหนองบัว (วันที่ 7) บ้านหนองปลาไหล (วันที่ 8) และบ้านหนองซอแซ (วันที่ 9)

วันที่ 8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ตกลงร่วมกันเรื่องการออกแบบฉลากของผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสมุนกระทิงและชากระทิงเป็นรอบสุดท้าย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ชากระทิง จากเดิมที่เป็นแบบกล่องให้เป็นแบบซองซิปล็อคแปะสติกเกอร์ เนื่องจากไม่สามารถสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบกล่องได้ทันเวลา เมื่อตกลงเรื่องบรรจุภัณฑ์ได้ลงตัวแล้ว ก็ทำการส่งไฟล์การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพิมพ์ เพื่อทำการพิมพ์ต่อไป

วันที่ 12 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรม การเปิดร้านค้าออนไลน์ (Shopee) ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) โดยเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการแสกน QR Code นอกจากนี้ ข้าพเจ้าและตัวแทนทีมผู้ปฏิบัติงานบางส่วน พร้อมกับอาจารย์ประจำตำบล ได้เดินทางไปลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองกะทิง หมู่ที่ 11 เพื่อไปมอบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า และอุปกรณ์การผลิตน้ำสมุนไพรและชากระทิง ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพน้ำสมุนไพร ตำบลหนองกะทิง พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่จะรับมาจำหน่ายในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 14 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำตำบลได้ไปจัดเตรียมบูธเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน U2T for BCG BRU FAIR ชม ชิม ช็อป แชร์ มหกรรมจําหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้เตรียมของตกแต่งบูธ และถังน้ำแข็งสำหรับแช่ผลิตภัณฑ์สำหรับการจำหน่าย

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำตำบล ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ประจำตำบลหนองกะทิง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่องาน U2T for BCG BRU FAIR ชม ชิม ช็อป แชร์ มหกรรมจําหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-18.00 น. บริเวณถนนตรงข้ามอาคาร 18 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ น้ำข้าวโพด น้ำตะไคร้ใบเตย น้ำอัญชันมะนาว จำหน่ายในราคาขวดละ 15 บาท และ ชาใบหม่อน ชาใบเตย สำหรับชงดื่ม ในราคาซองละ 35 บาท 3 ซอง 100 บาท โดยได้สั่งผลิตและจำหน่ายแบบวันต่อวัน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติและคุณภาพที่คงที่อยู่เสมอ

จากการปฏิบัติงานในเดือนนี้พบว่า ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มน้ำสมุนไพร ตำบลหนองกะทิง ให้ความร่วมมือกับทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในด้านของการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการผลิตสินค้าส่งให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำมาจำหน่าย แต่ยังมีเรื่องของวันผลิตและวันหมดอายุที่ไม่ได้ปรากฎบนฉลากของบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเวลาปฏิบัติงานเพียงแค่ 3 เดือน ไม่เพียงพอในการส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ จึงไม่สามารถระบุวันหมดอายุที่แน่นอนได้ และเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรขายดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้ยอดขายทะลุเป้า 10% ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว