โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

หลักสูตร HS17-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้าพเจ้านายอรุณ กรุงกลาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่ อบต.ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จักสานตลาดโพธิ์อย่างยั่งยื่น เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มจักสานได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาประกวด ให้กับคณะกรรมการและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการคัดเลือก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ประจำของตำบลตลาดโพธิ์   และได้มีกิจกรรมสอนวิธีการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติให้กับประชาชนกลุ่มทอผ้าไหม เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมตำบลตลาดโพธิ์ ที่มีขั้นตอนการผลิตโดยการใช้สีธรรมชาติตั้งแต่ขั้นตอนแรก เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ตามบ้านในชุมชน อาทิเช่น ไหมดิบ น้ำขี้เถ้า น้ำปูนใส สารส้ม สบู่ก้อนสีขาว ดอกอัญชัญ ขมิ้น แก่นฝาง เปลือกมะพร้าวอ่อน

วิธีการเตรียมไหม

1.นำไหมดิบมาแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้1-2ชั่วโมง เพื่อเตรียมเส้นไหมให้อ่อนตัวลงก่อนที่จะทำการย้อมสีไหมเป็นขั้นตอนต่อไป
2.นำน้ำขี้เถ้าที่เรากรองไว้มาต้มแล้วขูดสบู่ใส่ในหม้อน้ำขี้เถ้าที่ต้มแล้วกวนให้สบู่ละลาย เน้นเป็นสบู่สีขาวเท่านั้น แล้วนำไหมที่เราแช่น้ำไว้ลงมาต้มทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ขั้นตอนนี้คือการล้างกาวออกจากเส้นไหม เพื่อฟอกไหมให้มีเส้นไหมที่นิ่ม พอต้มไหมได้ 1 ชั่วโมงแล้วให้นำไหมไปล้างน้ำเปล่า 3 น้ำ แล้วนำไหมบิดให้หมาดเพื่อทำการย้อมสีธรรมชาติ

วิธีการเตรียมสีจากธรรมชาติ

1.นำดอกอัญชัญไปต้มจนน้ำเดื้อด แล้วยกลงจากเตาพักไว้จนน้ำเริ่มเย็น จากนั้นตักกรองด้วยผ้าขาวบาง

2.นำสีจากดอกอัญชัญไปต้มให้ร้อนแล้วค่อยเอาไหมที่เตรียมไว้ลงไปต้มทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เป็นการยอมสีไหมจากดอกอัญชัญ สีที่ได้คือสีฟ้า ผ่านการแยกสีโดยการนำสารส้มลงไปในกะละมังย้อมสีนั้น สีที่ได้คือสีม่วง

-สีจากผิวมะพร้าว สีที่ได้คือสีครีม
ผ่านการแยกสีโดยสารส้ม สีที่ได้คือน้ำตาลเข้ม
-สีจากขมิ้น คือสีเหลือง
ผ่านการแยกสีโดยสารส้ม สีที่ได้คือเหลืองเข้ม

-สีจากแก่นฝาง สีที่ได้คือสีแดง

ผ่านการแยกสีโดยสารส้ม สีที่ได้คือสีแดงเข้ม

-การใช้ปูนขาวเป็นการบล็อคสีที่เราย้อมไม่ให้สีตก เป็นการป้องกันสีของไหมให้คงทนต่อการใช้งานและการเก็บรักษา การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในชุมชนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการย้อมไหมจากสีธรรมชาติ การใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้

ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินกิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างผลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ(U2T&ECT) ECT WEEK ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ในพื้นที่ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าพบคณะกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศส.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน เพื่อลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับประชาธิปไตย โดยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่รังเกียจ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ