ข้าพเจ้านางสาว บุหลัน  จันทร์สุข ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03(1)

ผู้ปฎิบัติตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG and Regional Development ) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เวลา8.30-12.30 น. เข้าร่วมงาน On-site ทำบุญผ้าป่าเสวนาชุมชนชวนคนใจบุญไปร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมทำกิจกรรมทำบุญผ้าป่าเสวนาชุมชน คือ การทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนจาก คุณโจน จันได ความหมายของคำว่าเกษตรอินทรีย์คือการพัฒนาดินซึ่งการพัฒนาดินต้องควบคู่ไปกับการปลูกพืชที่หลากหลายไม่ใช้สารเคมีทั้งนี้การทำเกษตรต้องเริ่มจากการสร้างอาหารสำหรับตนเองให้มีพออยู่พอกินจึงค่อยพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อหารายได้ นอกจากนี้คุณ โจน จันได ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ เพราะผืนป่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนลงแรง แถมมีผลผลิตสามารถเก็บได้ทุกฤดูกาลและการปลูกป่าให้ได้ผลดี คือ อย่าหมั่นรดน้ำบ่อยแต่ใช้ฟางคุมหน้าดินแทนการรดน้ำ โดยเมื่อฝนตกฟางจะทำหน้าที่เป็นตัวกักเก็บความชื้น พร้อมดูดซึมแร่ธาตุและเมื่อยามหน้าแล้งฟางจะเป็นตัวที่คอยปล่อยสารอาหารและความชื้นให้กับพืช และได้รับความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร ถ้าอยากให้บุตรเป็นอย่างไรเราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้บุตร

ถ้าอยากให้บุตรเป็นคนดีเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตร ถ้าอยากให้บุตรกินผักกินผลไม้เราก็ต้องนำบุตรกินผัก เพราะบุตรจะเลียนแบบผู้ปกครองในขณะที่เค้ายังเล็ก เพราะฉะนั้นการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีจึงมีความสำคัญมาก

วันที่ 4 กันยายน 2565

    อาจารย์ประจำตำบลหนองโบสถ์และทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานไปดูความคืบหน้าของการทำปุ๋ยหมักใบไม้ที่สวนป้าไว บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์  ความคืบหน้าของการทำปุ๋ยหมักใบไม้มีการย้อยสลายแต่ยังย่อยสลายได้ไม่หมด ทางทีมงานจึงได้ทำการกลับปุ๋ยหมักใบไม้ และได้นำ ภด.1 ผสมกับกากน้ำตาลรดกองปุ๋ยหมักจนทั่ว เพื่อที่จะทำให้ปุ๋ยหมักใบไม้มีความชื้นและย่อยสลายได้ง่ายขึ้น

เมื่อทีมงานไปดูความคืบหน้าของปุ๋ยเสร็จแล้ว ทีมงานได้ไปติดตามดูความคืบหน้าของการทำหมวกสานจากต้นไหลต่อ ซึ่งจากการทดลองย้อมสีต้นไหลจากธรรมชาติรอบที่แล้วเกิดปัญหา คือ ย้อมสีต้นไหลออกมาสีจาง ต้นไหลที่ย้อมแข็งตัวทำให้ยากต่อการสานหมวกเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการย้อมสีต้นไหลนานเกินไป  ทีมงานจึงได้ทดลองทำการย้อมสีต้นไหลใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการนำต้นไหลไปแช่น้ำอุ่นก่อนทำการย้อมสี เป็นเวลา 30 นาที  จากนั้นนำต้นไหลไปพึ่งให้แห้ง นำแก่นฝาง 3 ส่วน ต่อน้ำ 2 ส่วน มาต้มประมาณ 30 นาที เพื่อให้น้ำฝางมีสีเข้มขึ้น จากนั้นเติมสารส้มลงไปในน้ำฝางที่ต้ม 2 กรัม แล้วนำต้นไหลมาแช่น้ำฝางที่ได้ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นนำต้นไหลที่ได้พึ่งแดดให้แห้ง จากการทดลองย้อมสีต้นไหลในวิธีทีที่ 2 พบว่าสีของต้นไหลที่ย้อมด้วยสีจากแก่นฝางมีความเข้มขึ้น ต้นไหลไม่แข็งทำให้ง่ายต่อการนำไปสานเป็นหมวก

วันที่ 6 กันยายน 2565

ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่หนองโบสถ์สอบถามกลุ่มผู้นำและคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่ประจำตำบลในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพซึ่งได้สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้

วันที่ 1  พบกรรมการศูนย์ฯ ณ ที่ทําการ ศส.ปชต. (กศน.ตําบล) ศึกษาบทบาทหน้าที่และการดําเนินงานของศูนย์ฯ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่าย และการทํางานร่วมกับชุมชน

วันที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “การเมืองเรื่องใกล้ตัว” การเมืองเรื่องใกล้ตัววิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจําวัน

วันที่ 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ผู้แทนที่พึงประสงค์ การจะเลือกใครเป็นผู้แทนของเราควรมีปัจจัยอะไรบ้าง ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนหรือไม่อย่างไร คุณสมบัติผู้แทนที่ท่านต้องการมีอะไรบ้าง ท่านอยากให้ผู้แทนทำหน้าที่อย่างไร

วันที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดํารงชีวิต

วันที่ 5  ระดมความเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่วมกับกรรมการศูนย์ฯเพื่อจัดทำสรุปรายงาน

วันที่ 12 กันยายน 2565

เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟร์อมออนไลน์การตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) เวลา 13.00-15.00 น. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมคือรู้วิธีการเปิดร้านค้าใน shopee เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินค้าให้คนรู้จักในวงกว้าง รู้เทคนิคการทำให้สินค้ามีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพสินค้าหรือการตั้งชื่อร้านค้าให้มีความน่าสนใจ การวางแผนการตลาดบนโลกออนไลน์ เป็นต้น

วันที่ 13 กันยายน 2565

ทีมงานและกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันพัฒนาหมวกสานจากต้นไหลให้มีความสวยงามและน่าสวมใส่ยิ่งขึ้น โดยได้นำผ้าลายลูกไม้และผ้าทอของชาวบ้านชุมชนบ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์  มาตกแต่งลงบนหมวกสานจากต้นไหลที่กลุ่มแม่บ้านได้สานไว้อย่างประณีตเพื่อเพิ่มความงดงามให้กับหมวกสานจากต้นไหล โดยการนำผ้าลายลูกไม้มาตกแต่งบริเวณชายขอบหมวก และนำผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาทำเป็นดอกไม้เพื่อตกแต่งให้หมวกมีความสวยงามและน่าสวมใส่ยิ่งขึ้น

วันที่ 15- 18 กันยายน 2565      

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมงาน มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานได้ร่วมกันพัฒนาคือ หมวกสานจากต้นไหล และปุ๋ยหมักใบไม้ของชุมชนบ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ เข้าร่วมจำหน่ายที่บริเวณหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่ายเป็นอย่างมาก

สรุปกิจกรรมการลงพื้นทีประจำเดือนสิงหาคม

  1. ได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นทีม
  2. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง
  3. ได้เทคนิคการสร้างยอดขายและเพิ่มยอดขายด้วยการขายสินค้าบนสื่อออนไลน์
  4. ได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

 

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่