บทความสรุปการปฏิบัติงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน 2565

ดิฉันนางสาวชนิกา เหล็กเทศ ประเภทประชาชน HS20-2 ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองกะทิงหมู่ที่ 11 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดเก้าอี้ ล้างถ้วยชามสำหรับการจัดอบรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำตำบล โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดังนี้ 1.อาจารย์ ดร. จตุพัฒน์ สมัปปิโต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 2.อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ได้เผยแผร่ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพน้ำสมุนไพร ในการใช้กรรมวิธีการผลิตน้ำสมุนไพรอย่างไรให้ออกมามีคุณภาพที่ดี รสชาติอร่อย และสามารถยืดอายุของน้ำสมุนไพรบางชนิดให้มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยวิธีธรรมชาติที่สะอาดและปลอดภัย และได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งแสดงสินค้าในวันที่ 15- 18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกะทิงได้ปฏิบัติงานอบรมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านภายในเขตรับผิดชอบของตำบลหนองกระทิง ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และได้ลงพื้นที่เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองกะทิง เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และปรึกษาหารือสำหรับการค้นข้อมูลในเบื่องต้น
จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ชาวบ้านมีความตั้งใจในการรับฟังการอบรม มีการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งเป็นไปตามวัตุประสงค์ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลหนองกระทิง ได้ร่วมกันจัดตั้งบูธในงาน U2T for BCG FAIR มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณตลอดหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในบูธมีสินค้าดังนี้ น้ำสมุนไพร ชาตะไคร้ใบเตย น้ำอัญชัญมะนาว น้ำนมข้าวโพด ชาชงใบหม่อนและชาใบเตย