หลักสูตร HS09-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ดิฉันนางสาวชุติภา สิงห์แก้ว ประเภทบัณฑิต เป็นผู้ปฏิบัติงาน ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากกลุ่ม HS09-1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยดำเนินการลงพื้นที่และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

อาจารย์ประจำตำบล อาจารย์ฐิตาพร พุฒกลางและอาจารย์นวิยา จุโฑปะมา ได้มอบหมายงานจากการประชุมออนไลน์ผ่าน google meet วันที่ 3 กันยายน 2565 โดยมีใจความสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อไปวางจำหน่ายที่เซ็นทรัลจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ตำบลต่าง ๆ นำสินค้าออกไปขาย อาจารย์ประจำตำบลจึงมอบหมายให้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเตรียมตัวเผื่อว่าได้รับคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปแล้วทางตำบลผไทรินทร์ไม่ได้รับคัดเลือก 2. วางแผนการเตรียมการผลิตเพื่อจำหน่ายในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 โดยมอบหมายงานให้ทีมผู้ปฏิบัติงานไปลงพื้นที่ ณ ตำบลผไทรินทร์เพื่อดำเนินการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรม ect week ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 โดยเป็นกิจกรรมที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานต้องไปลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ในหัวข้อเรื่อง 1. เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน 2. พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับประชาธิปไตยอย่างไร 3. พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ สอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการว่าควรมีลักษณะอย่างไร 4. พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร และ 5. สรุปประเด็นและรายละเอียดต่าง ๆ หลังจากการสำรวจข้อมูล ณ พื้นที่จริง โดยสามารถสรุปรายละเอียดพอสังเขปได้ดังนี้ 5.1 กรรมการศส.ปชต. มีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยแก่ชาวบ้านในชุมชน เป็นผู้ช่วยส่งเสริมความมีประชาธิปไตยแก่ชาวบ้าน เช่น การรณรงค์ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง เป็นต้น ทั้งยังช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้านออกมาเลือกตั้งและใช้สิทธิของตนเอง 5.2 การสำรวจข้อมูลเรื่องการมีส่วนร่วมในหลักประชาธิปไตยของชาวบ้าน ได้ความว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในหลักประชาธิปไตย คือ มีส่วนร่วมในการเข้าเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและการเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการประชุมของหมู่บ้านและการลงชื่อรับทราบในเรื่องต่าง ๆ โดยการกระทำที่กล่าวมาล้วนมาจากความพึงพอใจของตนเอง มิใช่การบังคับหรือซื้อสิทธิขายเสียง 5.3 ผู้แทนทางการเมืองที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการมีคุณลักษณะดังนี้ ต้องเป็นคนดี ไม่มีประวัติเสีย รู้จักพูด ต้องมีคุณธรรม ไม่สนใจความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น พวกพ้องหรือญาติ ต้องมีการศึกษาที่ดีที่สามารถช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึ้นได้ 5.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มีการวางแผนทางการเงินที่ดี เช่น การไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายรับหรือเกินความจำเป็น มีการปลูกพืชผักและผลไม้หว้รับประทานภายในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ทั้งนังมีการนำพืชผักและผลไม้ที่เหลือเกินความต้องการไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเมื่อสำรวจข้อมูลและสรุปรายละเอียดได้แล้ว ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. (ครู กศน.ตำบล) ต่อไป

วันที่ 10 กันยายน 2565 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลผไทรินทร์ เพื่อร่วมกันผลิตสินค้ากระเทียมปรุงรสและกล้วยหนึบกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อเตรียมจำหน่าย โดยขั้นตอนการผลิตสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หัวข้อย่อยดังนี้ 1. การผลิตกระเทียมปรุงรส โดยการนำกระเทียมมาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนำกระเทียมไปตากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรีดน้ำออกจากกระเทียม เมื่อกระเทียมแห้งได้ที่แล้วจึงนำมาทอดให้เหลืองและกรอบ จากนั้นซับน้ำมันให้แห้ง แล้วนำไปปรุงรสกับผงปรุงรสชนิดต่าง ๆ ได้ 4 รส คือ รสดั้งเดิม รสชีส รสบาร์บีคิวและรสปาปริก้า และ 2. การผลิตกล้วยหนึบ นำกล้วยหนึบมาผ่าครึ่ง จากนั้นนำไปตากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรีดน้ำออกจากกล้วย เพื่อกล้วยจะได้มีความหนึบหนับ จากนั้นจึงนำมาทาน้ำผึ้งให้ทั่ว จะได้กล้วยหนึบที่มีรสน้ำผึ้งหอมน่ารับประทาน และทางผู้ปฏิบัติงานยังได้ช่วยกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ของสินค้า โดยสามารถออกแบบได้สวยงาม มีความดึงดูดความสนใจผู้บริโภค

วันที่ 12 กันยายน 2565 ทางผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เรื่อง การเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T Online Marketplace) โดยหัวข้อการประชุมจะพูดถึงวิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Shopee วิธีการสมัคร วิธีทำการตลาดในการซื้อและการขาย การตอบกลับข้อความที่ผู้บริโภครีวิว โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน shopee เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และวางแผนที่จะดำเนินการวางขายสินค้าในโอกาสต่อไป จากนั้นผู้เขียนได้เข้าเรียนออนไลน์เรื่องกลยุทธ์ราคา การตั้งราคาสินค้า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการขาย การทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการซื้อเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานแบ่งหน้าที่กัน ณ จุดจำหน่ายสินค้าผ่านบูธ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นงานที่ผู้ร่วมโครงการ u2t for bcg ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของแต่ละตำบลจะมารวมกันเพื่อขายสินค้าในโครงการ แต่ละตำบลจะได้เต็นท์ที่ขนาด 2x 2 เมตร โดยอาจสรุปได้ว่า ตลอดเดือนกันยายนเป็นช่วงเดือนที่มีการผลิตสินค้า สร้างแบรนด์หรือออกแบบโลโก้ให้ผลิตภัณฑ์ มีการตังราคาและวางราคาสินค้าเพื่อความคุ้มทุนเมื่อมีการจัดจำหน่าย และเป็นช่วงเวลาที่มีการออกขายตามบูธหรือตามงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น นอกเหนือจากการวางขายที่หน้าร้านและผ่านสื่อออนไลน์