หลักสูตร : HS20-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565

ทีมผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มอาชีพได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรและชากะทิง เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองกะทิงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำสมุนไพร น้ำลูกหม่อนมัลเบอร์รี่ น้ำข้าวโพด น้ำตะไคร้ใบเตยหอม น้ำอัญชันมะนาว และการทำชาซองแบบชงดื่ม มีชาใบเตยและชาใบหม่อน เทคนิคการผลิต การบรรจุตลอดจนวิธีการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้นานขึ้น

กิจกรรม ECT WEEK ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.ประกอบด้วย กำนันตำบลหนองกระทิง นายศยุมภู เต็งบุษราคัม เป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านเป็นกรรมการ เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในชุมชน เพื่อให้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน โดยมี กศน.ตำบลหนองกะทิง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ศส.ปชต.ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ 7 บ้านหนองซอแซ หมู่ 3 และบ้านหนองปลาไหล หมู่ 6 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างเครือข่ายพลเมือง (ECT WEEK) ผู้ปฏิบัติงานได้พูดคุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งทุกระดับ รวมถึงลักษณะผู้แทนทางการเมืองที่ชาวบ้านต้องการ การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชนสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร วันที่ 9 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ มาสรุปในใบงานทั้ง 5 ใบงาน จากนั้นได้ทำการส่งใบงานให้ กศน.ตำบลและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

U2T for BCG BRU FAIR ชม ชิม ช้อป แชร์ มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยตำบลหนองกะทิงได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้านี้ด้วย สินค้ามีน้ำสมุนไพรมัลเบอร์รี่ น้ำข้าวโพด น้ำอัญชันมะนาว น้ำตะไคร้เตยหอม และยังมีชาซองแบบชงดื่ม ชาใบเตยและชาใบหม่อน บูธแสดงสินค้าของตำบลหนองกะทิงตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าตึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือหน้าโรงยิมของมหาวิทยาลัย