“ดิฉัน นางสาวจิริยา บุตรดีขันธ์  ประเภท : ประชาชน หลักสูตร HS05-1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมแนวทางการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำตำบล ตามโครงการขับเคลื่อนเศษรฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์”

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ รวินันท์ฟาร์ม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลของโครงการแปรูปนมกระบือ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และการเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน รอบที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมรับฟังในการพัฒนาสินค้า

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. โดยมีพระอาจารย์ทองใส นายกตำบลหนองโสน  นายกตำบลหนองยายพิมพ์ นายกตำบลหนองกง ปลัดตำบลหนองโสน ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเสวนาชุมชน ที่จะเริ่มในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อวางแผนการปฏิบัติและแบ่งงานกันปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเสวนาชุมชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านโคกว่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้านและชาวบ้านได้ออกมาช่วยกันจัดสถานที่ ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกสบายของผู้คนที่จะมาร่วมงานด้วย

เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง นายกตำบลหนองโสน นายกตำบลหนองยายพิมพ์ นายกตำบลหนองกง ผู้ใหญ่บ้านของตำบลหนองโสนทุกหมู่บ้าน ชาวบ้าน คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานบุญผ้าป่า เวลา 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ฝ่าทุกวิกฤตในยุค World Disruption โดยคุณโจน จันได ผู้ก่อตั้งพันพรรณ-ศูนย์การเรียนรู้พึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ เวลา 13.00 น. เสวนาชุมชน เรื่อง เกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียง : ทำอย่างไรให้เป็นทางเลือกและทางรอดอย่างยั่งยืน เวลา 15.00 น. ปิดกิจกรรมท้อดผ้าป้าสามคคีเสวนาชุมชน โดยพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ซ่อมต้นไม้ที่ตาย ณ เนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมรู้จักศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) โดยมีคูณครูสายทอง ประจำตำบลหนองโสนอธิบายบทบาทหน้าที่และและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส. ปชต.) เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแกประชาชนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัววิถีประชาธิปไตย ในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึ่งประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส. ปชต.)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่บ้านของคุณแม่ตุ๊กหรือผู้ช่วยตุ๊ก เพื่อเก็บข้อมูลของโครงการข้าวเม่าเรารักกัญ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาสินค้า โดยมีผู้ใหญ่จุล บรรยายความเป็นมาและการริเริ่มทำข้าวเม่า

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมปรึกษาหารือ สรุปงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเสวนา ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโสน ลงพื้นที่จัดสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตำบหนองโสน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์