HS09-1 ลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS09-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชา รินนรา ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระเทียม และผลิตภัณฑ์จากกล้วย ประจำเดือน กันยายน ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ประสานงานในการลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการปรึกษาหาลือกับทางประชาชนตัวแทนของตำบลให้มีความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลผไทรินทร์จากกระเทียม และจากกล้วยเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์มาจัดทำขึ้นให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางรายได้เข้าชุมชนและเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในส่วนของตำบลผไทรินทร์กับความโดเด่นที่เกิดจากความร่วมมือของตัวแทนประชาชนในตำบลและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

เมื่อวันที่6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ECT มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพจากการลงพื้นที่สอบถามในส่วนนี้แล้วชาวบ้านต้องการผู้นำที่มีแนวคิด ความรู้ ความสามารถที่จะให้ทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นในส่วนของการส่งเสริมด้านประชาธิปไตรและสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี ต่อต้านการทุจริต แนะนำเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง และชาวบ้านทุกท่านได้มีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกไปใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เลือกผู้นำชมชนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อนที่จะพัฒนาศักยภาพต่างๆให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามประชากรในพื้นที่ชุมชนตำบลทุกท่านมีความต้องการผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ในด้านการฏิบัติหน้าที่และนำพาชุมชนผู้คนในตำบลพัฒนาสิ่งต่างๆของหมู่บ้านให้โดเด่นและดียิ่งขึ้นมีความสอดคล้องในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชาวบ้านได้มีการพัฒนาการสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว การทำเกษตรกรรมต่างๆด้วยตนเองและครอบครัวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของครัวเรือน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์จากกล้วยและกระเทียมอีกครั้งในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยเกิดปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่มีแสงแดดเพื่อที่เรานำนำกล้วยมากตากให้แห้งทางผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและชาวบ้านทุกคนจึงปรึกษาหาลือกันในส่วนนี้ที่เกิดปัญหาและมีแนวขึ้นขึ้นใหม่ให้นำกล้วยไปอบให้แห้งแทนจากการตากแดดเพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกบางช่วงจึงทำให้เกิดปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยและในส่วยนของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระเทียมไม่มีปัญหาอะไรในการดำเนินงานจึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสำเร็จรูปตรงตามแบบแผนที่เราจะสามารถนำมาจำหน่ายและสร้างรายได้ต่อไปให้กับประชาชนผู้คนในชุมชนได้ต่อไป

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบล ผไทรินทร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน และในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ในส่วนของการลงพื้นที่ไม่มีอุปสรรค์หรือปัญหาในการลงพื้นที่เลยแต่อาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไรจึงทำให้มีฝนตกในบางช่วงของการลงพื้นที่และในส่วนของด้านการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระเทียมและกล้วย มีการดำเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ยังให้ความร่วมมือทุกครั้งและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นอย่างดีทั้งนี้การดำเนินงานประจำตำบลผไทรินทร์ได้เป็นไปตามแบบแผนและเป้าหมายจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นเกิดผลสำเร็จและตรงตามเป้าหมายทั้งกล้วยและกระเทียม