หลักสูตร : HS09-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชลีพร กริชยาวิสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิต ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จากกลุ่ม HS09-1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ดำเนินการ เตรียมผลิตภัณฑ์จำหน่าย และสอบถามชาวบ้านร่วมกับ กรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำตำบลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คำแนะนำจากเลขาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ที่ร่วมให้ข้อมูลคือ 1.นางรัตนา พิมพ์เสนา (กรรมการ/เลขานุการ)  2.นส.ศิรินภา โพธิ์วิเศษ (ผู้ช่วย/กรรมการและเลขานุการ)  3.นายอุดมพรรณ ยางไธสง (กรรมการ) ณ หมู่ที่ 14 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการเก็บข้อมูล ตามใบงานวันที่ 1 คือ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. ที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 18 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการเก็บข้อมูล ตามใบงานวันที่ 2 คือ การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่มีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง การออกเสียงเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านในด้านต่างๆ และ

วันที่ 8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ชาวบ้านให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกๆครั้ง  ลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ต้องการคือ มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีความยุติธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี

 

วันที่ 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการดำเนินชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำการเกษตรในรูปแบบผสมผสานวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริโภคที่เหลือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับกรรมการศูนย์ฯเพื่อจัดทำสรุปรายงาน

วันที่ 14 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อนำจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ต่อไป

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งหน้าที่กันมาร่วมเฝ้าซุ้มขายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.

สรุปผลการดำเนินงาน ได้ติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระเทียมและกล้วย มีการดําเนินงานตามแผนงานและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทำให้ ก​ารแปรรูป​ผลิต​ภัณฑ์วัถตุ​ดิบ​ที่​มี​อยู่ใน​ชุมชน​ให้เกิด​ราย​ได้และ​สามารถ​นําไป​จัด​จําหน่าย​ตาม​ช่อง​ทาง​ต่างๆ​เช่น​ วาง​ขาย หน้า​ร้าน ผ่าน online ซึ่ง​ผลิตภัณฑ์นี้​ทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สร้าง​ราย​ได้ให้แก่ชุมชน​จริง​ และการลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย