ข้าพเจ้า นายภาณุพงศ์ ประยงค์หอม ประเภทประชาชน ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ในเดือนกันยายนเป็นที่สุดท้ายของการทำงาน การทำงานในเดือนนี้นั้นเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรและชาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ของกลุ่มน้ำสมุนไพร  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จุตุพัฒน์ สมัปปิโต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และอาจารย์ เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาน้ำสมุนไพร น้ำข้าวโพด น้ำตะไคร้เตยหอม และน้ำอัญชันมะนาว และชาใบเตยและชาใบหม่อนแบบชงดื่ม

กิจกรรม ECT WEEK ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในชุมชน เพื่อให้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน โดยมี กศน.ตำบลหนองกะทิง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ศส.ปชต.ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ 7 บ้านหนองซอแซ หมู่ 3 และบ้านหนองปลาไหล หมู่ 6 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างเครือข่ายพลเมือง

มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยตำบลหนองกะทิงได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้านี้ด้วย สินค้าที่จำหน่ายเช่น น้ำข้าวโพด น้ำอัญชันมะนาว น้ำตะไคร้เตยหอม ชาใบเตยและชาใบหม่อนบรรจุซองแบบชงดื่ม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี