โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ดิฉันนางสาวศิริลักษณ์ ไชยสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน รากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 31 สิงหาคม ร่วมงานทอดผ้าป่า-เสวนาชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์ ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ร่วมกับกลุ่มรักษ์ นางรองสีเขียวยั่งยืน ผู้นําชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตําบลสามหนองพี่น้องกัน จัดกิจกรรม “งาน ทอดผ้าป่า-เสวนาชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอําเภอนางรอง เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีภาคีเครือข่ายและศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานเป็นจํานวนกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อําเภอนางรองมีศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมมาชีพต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานที่สนใจเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติ และเป็น Social Lab ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ดําเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม
กิจกรรมต่างๆ ภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ พระราชา ฝ่าทุกวิกฤติในยุค World Disruption” โดย นายโจน จันได ผู้ก่อตั้งพันพรรณ-ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ พึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และปิดท้ายด้วยการเสวนาชุมสร้างสรรค์เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียง:ทําอย่างไรให้ เป็นทางเลือกและทางรอดอย่างยั่งยืน?” โดย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าคณะตําบลหนองกง พ่อคําเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกอบต.หนองโสน นายเดช สวัสดิ์พูน นายกอบต.หนองยายพิมพ์ นายมานพ บุญรอด เจ้าของวนเกษตร นายพิชาญ ดัดตนรัมย์ “ช่างดําอิ้นดี้” เจ้าของ กระท่อมกินแดด นายคํานึง เจริญศิริ ผู้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านสุขวัฒนา ดําเนินการเสวนาโดย รศ. ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 1 กันยายน ประชุมออนไลน์และได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพัฒนา สินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม การกระจายสินค้าให้ทั่วถึง

วันที่4กันยายนลงพื้นที่ตรวจคุณภาพของปุ๋ยทางคณะผู้จัดทําไดเ้พิ่มกากน้ําตาลรดน้ําเพิ่มความชื้น ให้กับปุ๋ยหมักใบไม้และเป็นการเพิ่มให้ย่อยสลายให้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อที่จะได้ปุ๋ยคุณภาพได้อย่างตรงและทันเวลาที่ กําหนด จากนั้นได้เดินทางมาที่บ้านป้าลูกจากเพื่อดูหมวกและดูการพัฒนาลายจักรสานที่เป็นอัตลักษณ์ของชาว ตําบลหนองโบสถ์และได้เพิ่มลวดลายด้วยผ้าต่างๆที่มีสีสันสวยงามเป็นที่น่าสนใจ
วันที่ 5 – 9 กันยายน ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ที่ทําการ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และ การดําเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทํางานในพื้นที่ชุมชน และบันทึก รายงานการสรุปผลจากการลงพื้นที่ได้ดังนี้ เช่น บทบาทหน้าที่และการดําเนินงานของ ศส. ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเคคือข่ายทํางานในพื้นที่ชุมชน และการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนมี การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการในการดําเนินวิถีชีวิตเป็นปกติอยู่แล้ว เนื่องด้วยส่ิงแวดล้อมและความ เป็นอยู่ในชุมชนเอื้อต่อการประยุกต์ใช้หลักนี้เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพการดําเนินงาน ต่างๆในชุมชน เป็นต้น

วันที่ 12 กันยายน ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ คอร์สสร้างร้าน Shopee ให้ขายดี ติดตลาด ฉับไว เป็นคอร์สเรียนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ท่ีต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ ของ Shopee เพื่อเพ่ิมยอดขาย เทคนิคการหาสินค้าขายดีมาขาย เทคนิคการต้ังราคา และวิธี วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้เองสิ่งที่ได้รับ
1. สามารถเปิดร้านได้เลย พร้อมขายของได้ทันที
2. สอนแนวทางการเปิดร้านทุกขั้นตอน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

สรุปการทำงานในเดือนกันยายนนี้ ได้ทำการเก็บข้อมูล TCD จนครบกำหนด ทำกิจกรรม ECT WEEK ปรึกษาหารือวางแผนกันในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่ตลาด จัดทำ C05 และ C06 สำหรับเดือนนี้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง เพิ่มเทคนิคการสร้างยอดขาย ด้วยการขายบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=jRkYDu6iTBk