ข้าพเจ้า นางสาวสุวัจนี โพธิ์ชัย  บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโบสถ์

 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตและประชาชนผู้ว่างงานได้เข้ามาพัฒนาชุนชนบ้านเกิดของตนเอง ภายหลังจากเหตุการณ์โรคระบาดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ ทั้งนี้เพราะคำนึงถึงรากฐานของสังคมตั้งแต่ในระดับชุมชน จึงได้มีการเปิดรับสมัครคนที่ต้องการที่จะเข้าร่วมการพัฒนาครั้งนี้ ภายใต้การดูแลของ อว.  โดยได้มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 90 แห่ง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมทีมในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองโบสถ์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และดูแลการประสานงานต่างๆด้วย

วันที่ 31 สิงหาคม อาจารย์ประจำโครงการพร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีการจัดบูธจำหน่ายของในตำบลและตำบลใกล้เคียง อีกทั้งได้เชิญคุณโจน จันได มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่อยู่ภายใต้หลักทางสายกลาง

ในวันที่ 1 กันยายน อาจารย์ประจำโครงการนัดประชุมวันที่2 และได้ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามดูความก้าวหน้าและการพัฒนาการทำงานต่อของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 อย่าง แล้วมาสรุปผลในวันที่ 2 กันยายน

วันที่ 2 กันยายน  ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมหารือถึงประเด็นที่อาจารย์ได้แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ไปติดตามดูความก้าวหน้าและพัฒนาการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2 อย่าง โดยหลังจากที่ประชุมหารือได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันแล้ว จึงนัดลงพื้นที่ในวันที่ 4 กันยายนต่อไปเพื่อเป็นการติดตามผล

วันที่ 4 กันยายน หลังจากมีการประชุมทีมจึงมีการนัดลงพื้นที่อีกครั้งในเช้าวันนี้ โดยได้ผลสรุปว่าไหลที่สานจากการย้อมสีธรรมชาติครั้งก่อนอาจมีข้อบกพร่องบ้าง แต่ทางผู้สานคือน้าลูกจาก ได้นำไหลมาย้อมสีธรรมชาติใหม่ ได้ผลว่าใช้ได้ดีกว่าครั้งก่อน เนื่องมาจากอาจเป็นการต้มที่นานเกินไป ทำให้ไหลหักง่าย ยากต่อการสาน แต่ครั้งนี้สามารถสานได้ดีเป็นปกติ และพบว่าสีชัดและค่อนข้างสวยกว่าครั้งแรกมาก ส่วนปุ๋ยก็ต้องทำการรดน้ำและเติม ภด. เข้าไป พลิกและผสมแล้วปิดไว้รอดูผลอีกครั้ง แต่จากภาพรวมถือว่าสามารถใช้ได้ในระดับหนึ่ง

และทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีหัวข้องานเพิ่มเติม คือให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งบัณฑิตและประชาชน ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)  และมีคำสั่งจากทาง อว. ให้เข้าไปทำแบบทดสอบใน Civic education app ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ มี 2 หลักสูตร

วันที่ 6 กันยายน  ทางทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ไปปรึกษา พูดคุยถึงหัวข้องานที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)

และขออนุญาตผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจกับชาวบ้านในชุมชนของตำบล เพื่อรวบรวมข้อมูลมาสรุปเป็นรายงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากใบงาน 5 ใบงาน

ในวันที่ 12 กันยายน ได้เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ( u2t online marketplace) ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

 

ในวันที่ 13 กันยายน ในวันนี้ได้มีการนำหมวกมาตกแต่งเพิ่มเติมที่ได้วางแผนกันไว้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมนำออกขายในบูธขายสินค้าของทางมหาวิทยาลัย และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางผู้ปฏิบัติงานร่วมกันสร้างขึ้นสำหรับขายผลิตภัณฑ์โดยตรง

อีกทั้งในระหว่างนี้ ก็ได้มีการอบรมให้ความรู้ทางบทเรียนออนไลน์ โดยในเดือนนี้มีการทำแบบประเมิน 2 เรื่อง โดยข้าพเจ้าได้ทำแบบประเมินครบและผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 15-18 กันยายน มีการตั้งบูธจำหน่ายสินค้าใน u2t For Bru fair งานมหกรรมการจำหน่ายสินค้า คัดสรรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล

 

สรุป

ในการปฏิบัติงานเดือนกันยายน  มีการพัฒนาสินค้าเป็นรูปธรรม ลงพื้นที่ ปรึกษาเพื่อวางแผนหารูปแบบการจำหน่ายที่จะได้ผลตอบรับที่ดีที่สุด สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เตรียมพร้อมสำหรับการนำออกสู่ตลาดเพื่อการจัดจำหน่าย ประโยชน์จากกิจกรรมเดือนนี้คือการได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการวางแผนในการออกแบบสื่อการตลาดหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ การมองหาลู่ทางในการจำหน่ายให้มีผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์นี้ราคาเหมาะสม ทำให้ผู้คนสนใจ