ดิฉัน นางสาวธัญญลักษณ์  หอมโลก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสตำบล HS14-2 พื้นที่รับผิดชอบ บ้านหนองทะยูง หมู่11 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน .. 2565 ดังต่อไปนี้  

 วันที่ 21 สิงหาคม ..2565 เวลา 11.30 . ดิฉันและทีมบัณฑิตได้ลงพื้นที่สวนสมุนไพรของ นางทิพยวรรณ  ศิริเมฆา เจ้าของสวนสมุนไพร ได้นำทีมสำรวจสมุนไพรที่เป็นใช้ส่วนประกอบในการทำลูกประคบเช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย มะกรูด ใบมะขาม ตะไคร้ ใบเปล้า เป็นต้น  เวลา 14.00 . ดิฉันและทีมบัณฑิตร่วมกันจัดทำแบบฟอร์ม C-04 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการในผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร และยาหอมสมุนไพร เพื่อนำเนินการจัดส่งในระบบก่อนวันที่ 10 กันยายน.. 2565  มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 สินค้าและบริการ

ส่วนที่ 2 ความก้าวหน้าของสินค้าและบริการ

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการ

ส่วนที่ 4 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค

       

       

วันที่ 22 สิงหาคม ..2565 เวลา 16.00 . อาจารย์ประจำตำบลหนองไทร ได้นัดประชุมผ่าน Google meet แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ยาหอมสมุนไพร ให้มีสตอรี่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตได้ การเก็บข้อมูล TCD ลงในระบบให้ครบตามจำนวน 500 ข้อมูล  การจัดทำเสื้อทีมของU2Tตำบลหนองไทรการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยแบ่งออกเป็นกำหนดกิจกรรมที่จะจัดขึ้น การกำหนดสถานที่และขอให้สถานที่ในการจัดกิจกรรม ประธานในพิธี และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป                                                     

วันที่ 23 สิงหาคม ..2565  เวลา 09.00 . ดิฉันพร้อมด้วยทีมU2Tตำบลหนองไทร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2565 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ โรคพยาธิต่างๆ การเกิดโรคพยาธิเกิดจาการรับพยาธิหรือไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกาย โดยช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของพยาธิ เข้าทางปาก จากการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิเข้าทางผิวหนัง เกิดจากการเข้าทางแผล หรือ สัตว์อื่นที่เป็นพาหะ เช่น ยุงกัด เป็นต้น และเรื่องกัญชาเสรี พูดเรื่องประโยชน์ โทษของกัญชาแนะนำวิธีการปลูก การใช้แบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์แบบไหนให้โทษ และวิธีการทำลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรอบตัว จากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

              

                            

วันที่ 25 สิงหาคม ..2565 เวลา 13.00. ดิฉันและทีมบัณฑิตตำบลหนองไทร ได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ลูกประคบสมุนไพร โดยการทดลองทำเป็นกระเป๋าลูกประคบ ในหลาย รูปแบบ รวมไปถึงการทดลองย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติ เช่น แก่นฝาง ดอกอัญชัน เป็นวัตถุดิบที่ให้สีจากธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่า การย้อมสีจากธรรมชาติให้สีที่อ่อน ไม่สดใส และเมื่อนำไปนิ่งแล้วสีตก ออกติดผิว ทำให้ลูกประคบไม่สามารถย้อมสีได้ ในส่วนของกระเป๋าลูกประคบ ออกแบบเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการนำมาใส่ของใช้ต่างๆ หรือการนำไปใช้เป็นกระถางต้นไม้ เพื่อความสวยงาม เป็นต้น    

วันที่ 26 สิงหาคม .. 2565 เวลา 13.00. อาจารย์ประจำตำบล ทีมงาน U2T ตำบลหนองไทรเข้าพบนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เพื่ออธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และการขอใช้สถานที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการพัฒนายาหอมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร                                                                                                                                                                                                                                                      

        

        

วันที่ 2 กันยายน ..2565 เวลา 09.00 . ดิฉันได้นำส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพรด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน ..2565 เวลา 08.00-17.00 . หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เวลา 13.00 . ดิฉันได้ทำรายการจัดซื้อของเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร มีรายละเอียดดังนี้ สมุนไพรแห้ง1 กิโลกรัม ผ้าขาวดิบ เชือกมัดลูกประคบ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ไพล ขมิ้นชัน  ขมิ้นอ้อย ผิวมะกรูด ตะไคร้ ใบเปล้า ว่านน้ำ  ใบมะขาม  ผ้าตาข่าย กระดาษห่อถุง ถุงแก้ว 7*11  ถุงแก้ว6*9 พิมเสน การบูร เป็นต้น           

        

 วันที่ 5-8 กันยายน ..2565 ดิฉันและทีมบัณฑิตตำบลหนองไทร ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่งใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึ่งประสงค์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต ได้จัดทำรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล นำส่งที่ครู กศน. ประจำตำบลหนองไทรและจัดสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  

                 

                                                                                                  

  วันที่ 9 กันยายน ..2565 เวลา 08.30 . ดิฉัน ทีม U2T ตำบลหนองไทร อาจารย์ประจำตำบลพร้อมด้วย บัณฑิต ประชาชน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตลูกประคบและยาหอมสมุนไพรวิทยากร ผศ.ดร.ธัญญรินทร์ สมพร และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพรอาจารย์ ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออกได้ทกกิจกรรมทดลองทำยาหอมสมุนไพร ร่วมกับทีมงานU2T ตำบลหนองไทร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

         

       

วันที่ 10-13 กันยายน ..2565 ดิฉันพร้อมทีมU2T ตำบลหนองไทร ได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบและยาหอมสมุนไพร เพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาด โดยได้รับคำแนะนำจาก คุณป้าทิพวรรณ ศิริเมฆา ในเรื่องของการผสมสมุนไพรในการทำลูกประคบตลอดจนวิธีการมัดลูกประคบให้ดูดีสวยงาม จัดเตรียมใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมจัดจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15-18 กันยายน .. 2565                                                                              

วันที่ 14 กันยายน .. 2565 ดิฉันและทีมบัณฑิตตำบลหนองไทร ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ในการออกบูธขายสินค้าในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน ..2565 ได้มีการจัดเตรียมสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายแล้วจัดบูธจำหน่ายสินค้าให้มีความน่าสนใจและอยากเข้าซื้อสินค้า ของตำบลหนองไทร อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์                      

วันที่ 15-16 กันยายน ..2565 ดิฉันพร้อมด้วยทีมบัณฑิตเข้าร่วมการจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในบูธของตำบลหนองไทร ได้มีการนำเสนอเป็นลูกประคบสมุนไพรเป็นการนำลูกประคบสมุนไพรแห้ง นึ่งให้ร้อน และนำมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มักนิยมประคบหลังจากการนวด ทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ทั้งจากตัวยาสมุนไพร และความร้อน การประคบสมุนไพรมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการบวม บรรเทาการอักเสบของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ในหญิงหลังคลอดช่วยลดอาการตึงคัดของเต้านมด้วย และยาหอมสมุนไพรหนองไทร ใช้สูดดมเพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้วิงเวียนศีรษะ เนื่องจากมีกลิ่นบำบัดช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยให้รู้สึกตื่นตัว สดชื่น เป็นต้น