ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภทประชาชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร :  HS05-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
        การเรียนออนไลน์ในบทเรียนค้าขายสินค้าและบริการ ได้แก่ M-09 อี-คอมเมิร์ช 101/กลยุทธ์ราคา, M-10      การขนส่งและซัพพลายเชน, M-11 การตลาดออนไลน์/ไลฟ์สดขายสินค้า, M-12 แนวโน้มธุรกิจและเครื่องมือจัดการสมัยใหม่,ความสำเร็จของ U2Tและการศึกษาเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

       

        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน                   ลงพื้นที่รวิวนันท์ฟาร์ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ C-04และC-05 ของโครงการการแปรรูปนมกระบือ        เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

            

           

           

        เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน            ได้จัดเตรียมดำเนินกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

           

           

            

             

             

             

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             

             

             

             

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและการปลูกป่า ณ บริเวณเนินโคกตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             

             

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่  เก็บข้อมูลและการทำกิจกรรม “ECT Week” ณ ศูนย์กศน. ตำบลหนองโสน, หมู่ 1 บ้านโคกว่าน, หมู่ 5 บ้านหนองโสน และหมู่ 11 บ้านบุคราม

             

             

             

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่      การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ C-04และC-05 ของโครงการการแปรรูปข้าวเม่าเรารักกัญ เพื่อเสริมสร้าง                อัตลักษณ์และเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

          

           

        เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ทีมงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ U2T for BCG

         

                             

ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในบทเรียนค้าขายสินค้าและบริการ, ความสำเร็จของ U2T และ การศึกษาเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ C-04และC-05 ของโครงการการแปรรูปข้าวเม่าเรารักกัญและโครงการการแปรรูปนมกระบือ การเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและการปลูกป่า การจัดเตรียมกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการทำกิจกรรม “ECT Week” และการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำบลหนองโสน