ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิต ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ U2T For BCG ประจำตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสโครงการ HS07-01 มีอาจารย์ปะจำโครงการ 3 ท่าน และผู้ปฏิบัติงาน 8 ราย ดังนี้

อาจารย์

 1. อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์                        หัวหน้าโครงการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ     สมาชิก
 3. อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน                    สมาชิก

ผู้ปฏิบัติงาน

 1. นางสาวโสภิน เสลารักษ์                          ประชาชนทั่วไป
 2. นายกัมปนาท ดวงศรี                              ประชาชนทั่วไป
 3. นายพุธ เศรษฐ์ภักดี                                 ประชาชนทั่วไป
 4. นางสาวเกษศรินทร์ ผมทำ                      ประชาชนทั่วไป
 5. นายศุภรักษ์ กล้าหาญ                             บัณฑิต
 6. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช                 บัณฑิต
 7. นางสาววรรณพร สุขหนา                             บัณฑิต
 8. นายธนะสิทธิ์ เลี้ยงผ่องพรรณ                 บัณฑิต

หลังจากผ่านการคัดเลือกได้มีการวางแผนการทำงานและดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานในครั้งนี้ คือ ได้ส่งเสนอชื่อโครงการที่จะดำเนินการ 2 โครงการด้วยกัน ดังนี้

 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผ่อนคลาย ตำบลโคกสะอาด (Creating Economic and Social Value added Value from Local Medicinal Plants Relaxing Massage Oil Products Tambon Khoksaard)

ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำมันนวดผ่อนคลาย SARIRA เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผ่อนคลายที่มีส่วนผสมหลักคือผิวมะกรูด สมุนไพร และแต่งกลิ่นด้วยกัญชา เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ให้นวดปวดเทาอาการปวดเมื่อย ใช้ควบคู่กับลูกประคบผ้าย้อมดิน เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสะอาด (Creating Economic and Social Value added Value from Local Medicinal Plants Healthy Food Products Tambon Khoksaard)

ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำสลัด SARIRA ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมหลักคือ ข้าวทับทิมชุมแพที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย เพิ่มรสชาติของน้ำสลัดให้หลายหลายด้วยส่วนผสมของพืชสมุนไพรท้องถิ่น เช่น มะนาวเมล่อน พริกไทยดำ นำน้ำสลัด SARIRA สามารถรับประทานควบคู่กับผักนานาชนิดหรืออาหารต่าง ๆ เพิ่มรสชาติในการรับประทานอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร

ภายในเดือนได้มีประชุมเพื่อพบปะของผู้ปฏิบัติงานและได้รับมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบหน้าที่และการดำเนินงานตลอดระยะสัญญาการทำงาน และได้มีการลงพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ สำรวจผลผลิตและการดำเนินการต่าง ๆ ภายในชุมชนที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่โครงการ U2T ครั้งที่ 1 พบปะผู้นำชุมชนและได้มีการหารือการดำเนินการในโครงการ U2T For BCG ครั้งนี้อีกด้วยว่าแนวทางการทำงานของเราในเฟสนี้จะมีขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติอะไรบ้าง การสำรวจแหล่งสมุนไพรที่ได้ทำการปลูกไว้ แหล่งวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย เช่น แปลงผัก นาข้าวทับทิมชุมแพ เป็นต้น อีกทั้งข้าวทับทิมชุมแพผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการทำนาแปลงนี้ให้ออกมาเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อเป็นวัตถุดิบในการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่าย แหล่งผลิตผ้า ย้อมผ้า เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำให้ผลิตสมบูรณ์เพื่อจัดจำหน่าย โดยผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมทำเพื่อเข้าถึงคนในชุมชน และเข้าใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะได้มีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายภายใต้ชุมชนตำบลโคกสะอาด เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของสินค้าในชุมชนสู่ท้องตลาดต่อไป

 

       การเรียนและอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ผ่านเว็บไซต์ https://u2t.ac.th/e-learning 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. M-01 แนวคิดและเศรษฐกิจ BCG ในหลักสูตรจะเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ และโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาพื้นที่ที่เราปฏิบัติงาน
 2. M-02 คิดเชิงออกแบบ Design Thinking หลักสูตรเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องนวัตกรรม ขั้นตอนการคิด ออกแบบ และนำแนวคิดต่าง ๆ มาทำให้เกิดผลเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เช่น ขั้นตอนในแนวคิดเชิงออกแบบ การเข้าอกเข้าใจในผลิตภัณฑ์ กำหนดโจทย์ ออกแบบไอเดีย จำลองไอเดีย ทดสอบ สรุปเคลล็ดลับและเทคนิคตามแนวคิด

วิดีโอประจำเดือนกรกฎาคม