ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ U2T For BCG ประจำตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสโครงการ HS07-01 มีอาจารย์ปะจำโครงการ 3 ท่าน และผู้ปฏิบัติงาน 8 ราย ดังนี้

อาจารย์

 1. อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์                             หัวหน้าโครงการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ      สมาชิก
 3. อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน                        สมาชิก

ผู้ปฏิบัติงาน

 1. นางสาวโสภิน เสลารักษ์                            ประชาชนทั่วไป
 2. นายกัมปนาท ดวงศรี                                ประชาชนทั่วไป
 3. นายพุธ เศรษฐ์ภักดี                                   ประชาชนทั่วไป
 4. นางสาวเกษศรินทร์ ผมทำ                        ประชาชนทั่วไป
 5. นายศุภรักษ์ กล้าหาญ                              บัณฑิต
 6. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช                  บัณฑิต
 7. นางสาววรรณพร สุขหนา                              บัณฑิต
 8. นายธนะสิทธิ์ เลี้ยงผ่องพรรณ                  บัณฑิต

ในเดือนสิงหาคมได้มีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากรในชุมชน ความพร้อมในการเตรียมขายผลิตภัณฑ์ การขอเอกสารตามมาตรฐานการขายสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังได้จัดทำเอกสารประการการดำเนินโครงการตามเป้าประสงค์ของโครงการในเดือนสิงหาคม ดังนี้

 1. แบบฟอร์ม C-03 แผนการพัฒนาสินค้า และบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสะอาด ผลิตภัณฑ์ SARIRA น้ำสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (Creating Economic and Social Value added Value from Local Medicinal Plants Relaxing Massage Oil Products Tambon Khoksaard)

พัฒนาสินค้าโดยการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ SARIRA น้ำสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่มีส่วนผสมของสารที่มีคุณค่าจากข้าวทับทิมชุมแพ สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ โดยการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ SARIRA น้ำสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้ยั่งยืน” จากนั้น ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ SARIRA น้ำสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดทั้งในออนไลน์และออนไซต์

 1. แบบฟอร์ม C-03 แผนการพัฒนาสินค้า และบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสะอาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร SARIRA สเปรย์ และ SARIRA ลูกประคบสมุนไพร(Creating Economic and Social Value added Value from Local Medicinal Plants Healthy Food Products Tambon Khoksaard)

พัฒนาสินค้าโดยการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ SARIRA สเปรย์ มีส่วนผสมของสารสกัดจากแอลกอฮอล์ และสารสะกัดจากน้ำมันหอมละเหยจากมะกรูด SARIRA ลูกประคบสมุนไพร มีส่วนผสมของผ้าทอเพื้นเมืองที่ย้อมด้วยดินเชียงนวนที่มีความละเอียดอ่อนและมีสีชมภูและส่วนผสมของ สมุนไพรธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ มะกรูด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดทั้งในออนไลน์และออนไซต์

ภายในเดือนสิงหาคมได้มีการลงพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการสานต่อโครงการให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว เดินทางไปที่ “พัฒนาชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ” เพื่อจดทะเบียนสินค้า O-TOP ประจำตำบลโคกสะอาด

มีการประชุมออนไลน์เพื่อประชุมเกี่ยวกับการทำงานและติดตามการทำงานประจำเดือนสิงหาคม ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของทีมให้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้ายังได้ถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในการทำงานต่าง ๆ ระหว่าวเดือนสิงหาควมเพื่อจัดทำวิดีโอรายงานผลการทำงานประจำเดือนสิงหาคมอีกด้วย

          

         

         

          การเรียนและอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ผ่านเว็บไซต์ https://u2t.ac.th/e-learning 1หลักสูตร คือ M-03 โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas ประกอบด้วย BMC 4 วิดีโอ, แนะนำหลักสูตร การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย BMC,  ความสำคัญของโมเดลธุรกิจ, องค์ประกอบทั้ง 9 ของ BMC, Case ออกแบบธุรกิจ และปรับโมเดลธุรกิจด้วย BMC, สรุปเนื้อหา การออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย BMC, Business Model 2 วิดีโอ

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม