เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลหินโคน

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 กันยายน.. 2565

 

         ข้าพเจ้า นายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์ ประเภทบัณฑิตตำบลหินโคน หลักสูตร HS24-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

         ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สรุปกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 10 กันยายน .. 2565” 

 

         กิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกนั้นจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ กระบวนการผลิตประเภทของสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่จากเดิม ให้มีความลงตัว สวยงาม สะอาด สามารถดึงดูดสายตาของลูกค้าได้ และเพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น 

 

         การจัดกิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวันหินโคนให้ใช้พื้นที่ภายในวัดจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดเตรียมงานในวันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน ..2565 โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และชาวบ้านหินโคนส่วนหนึ่งให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมงานไม่ว่าจะเป็น การจัดโต๊ะเก้าอี้  การจับผ้า การกางเต็นท์ อื่นๆ 

 

วันที่ 10 กันยายน .. 2565 วัดอัมพวัน (บ้านหินโคน) ในกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนดการดำเนินงานดังนี้

    08.00 -​ 08.30 . – ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    08.30 – ​09.00 . – พิธีเปิดโครงการ

    09.00 -​ 12.00 .  อบรมและฝึกปฏิบัติการขนมดอกจอก 

                                      กลุ่มที่ 1 ในหัวข้อ เทคนิคการทอดไม่ให้ติดพิมพ์ โดยคุณสว่าง

                                     บุญนำ และคุณวนิดา เล็กพิมาย

                                      กลุ่มที่ 2 ในหัวข้อเทคนิคการเพิ่มสีสันขนมดอกจอก

                                      โดยคุณห้าว โพธิ์ไพร

     12.00 -​ 13.00 . – พักรับประทานอาหารกลางวัน

     13.00 -​ 17.00 . อบรมและฝึกปฏิบัติการขนมดอกจอก

                                      กลุ่มที่ 1 ในหัวข้อ เทคนิคการเก็บขนมดอกจอกให้มีคุณภาพ โดย

                                      คุณสว่าง บุญนำ และคุณวนิดา เล็กพิมาย

                                      กลุ่มที่ 2 ในหัวข้อเทคนิคการส่งเสริมการขาย

                                      โดยคุณห้าว โพธิ์ไพร

     17.00 .                ปิดกิจกรรม

 

         การจัดกิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆชาวบ้านหินโคนเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการอบรม และการปฏิบัติจริงก็ดี ชาวบ้านให้ความสนใจ มีความคิดต่อยอดและความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆอย่าง จึงทำให้สามารถประมวลผลความสำเร็จของการจัดกิจกรรมได้เลยในเบื้องต้น

        ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่มีคณาจารย์ที่ดูแลกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ท่านกำนันและผู้นำตำบลหินโคน ท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน (บ้านหินโคน)พี่ๆชาวบ้านหินโคนทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ

รูปภาพ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก วัดอัมพวัน (บ้านหินโคน)