การปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T For BCG And Regionai Development)

รายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

     ข้าพเจ้านายณัฐพล รินนรา ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้รับมอบหมายสรุปกิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565

ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565 ณ วัดอัมพวัน ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการในการดำเนินงานดังนี้

08.30 น.-09.00 น. – ลงทะเบียน

09.00 น.-12.00 น. – อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน โดยทีมวิทยากรหัวหน้ากลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ในหัวข้อ “เพิ่มพูนทักษะกระบวนการผลิตด้วยสีธรรมชาติ” โดย นายธิรเดช กลายไพร กลุ่มที่ 2 ในหัวข้อ “เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีคุณภาพ” โดย นางเทวี คงไทย

12.00 น.-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.-17.00 น. – อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน โดยทีมวิทยากรหัวหน้ากลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ” โดย นายธิรเดช กลายไพร กลุ่มที่ 2 ในหัวข้อ “เพิ่มพูนทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีคุณภาพ” โดย นางเทวี คงไทย

17.00 น. – พิธีปิดโครงการ

การจัดกิจกรรมทอผ้าเป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ที่มีการสืบสานศิลป์ วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาช้านาน จนต่อมาได้ยึดเป็นอาชีพและมีการพัฒนาในส่วนของทักษะฝีมือ กระบวนการผลิต รูปแบบการถ่ายทอด เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ณ วัดอัมพวัน (บ้านหินโคน) โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลหินโคนในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหินโคนได้มีการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานทำกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านนั้นได้มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีและมีแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความโดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งประชาชนในพื้นที่ชุมชนและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน จึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้ผลลัพธ์ตรงตามแบบแผนที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้รับหน้าที่ตามที่มอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลหินโคน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน และในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ในส่วนของการจัดกิจกรรมไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาในการอบรมเลยแต่อาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไรจึงทำให้มีฝนตกในบางช่วงของการจัดกิจกรรมละในส่วนของด้านการติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีการดำเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ยังให้ความร่วมมือทุกครั้งและมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นอย่างดีทั้งนี้การดำเนินงานประจำตำบลหินโคนได้เป็นไปตามแบบแผนและเป้าหมายจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นเกิดผลสำเร็จและตรงตามเป้าหมาย