ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ U2T For BCG ประจำตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสโครงการ HS07-01 มีอาจารย์ปะจำโครงการ 3 ท่าน และผู้ปฏิบัติงาน 8 ราย ดังนี้

อาจารย์

 1. อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์                             หัวหน้าโครงการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ทศมาศ      สมาชิก
 3. อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน                        สมาชิก

ผู้ปฏิบัติงาน

 1. นางสาวโสภิน เสลารักษ์                            ประชาชนทั่วไป
 2. นายกัมปนาท ดวงศรี                                ประชาชนทั่วไป
 3. นายพุธ เศรษฐ์ภักดี                                   ประชาชนทั่วไป
 4. นางสาวเกษศรินทร์ ผมทำ                        ประชาชนทั่วไป
 5. นายศุภรักษ์ กล้าหาญ                              บัณฑิต
 6. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช                  บัณฑิต
 7. นางสาววรรณพร สุขหนา                              บัณฑิต
 8. นายธนะสิทธิ์ เลี้ยงผ่องพรรณ                  บัณฑิต

ในเดือนกันยายนได้มีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ อบรมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อพร้อมจัดจำหน่าย การอบรมให้ความรู้เรื่องแผนการตลาดที่จะขาย จัดส่งสินค้า ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้จัดทำเอกสารประการการดำเนินโครงการตามเป้าประสงค์ของโครงการในเดือนกันยายน ดังนี้

 • แบบฟอร์ม C-05 แบบฟอร์ม แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสะอาด ผลิตภัณฑ์ SARIRA น้ำสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (Creating Economic and Social Value added Value from Local Medicinal Plants Relaxing Massage Oil Products Tambon Khoksaard)

จัดทำร้านค้าออนไลน์ช่องทาง Shopee เพื่อวางขายสินค้าและบริการของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายและการสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน และได้ร่วมกันทำกิจกรรม

 1. เวิร์คช็อปผลิตสินค้าซ้ำ เพื่อให้เกิดความได้มาตราฐาน
 2. ขอมาตรฐานสินค้า
 3. สำรวจตลาด สินค้าคู่แข่ง
 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค
 5. คำนวณราคาต้นทุนกำไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับราคาขายสินค้าที่กำหนด
 6. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 7. ผลิตสินค้า
 8. ทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 9. ทำการตลาดออนไซต์/ออนไลน์
 10. ทดลองตลาด จัดจำหน่าย

 • แบบฟอร์ม C-05 แบบฟอร์ม แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสะอาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร SARIRA สเปรย์ และ SARIRA ลูกประคบสมุนไพร (Creating Economic and Social Value added Value from Local Medicinal Plants Healthy Food Products Tambon Khoksaard)

จัดทำร้านค้าออนไลน์ช่องทาง Shopee เพื่อวางขายสินค้าและบริการของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายและการสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน และได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

 

 ภายในเดือนกันยายนได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ เช่น การจัดทำวิดีโอประจำเดือนกันยายน จัดทำออกแบบป้ายงานอบรม การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประชุมออนไลน์ในบางครั้งเพื่อมอบหมายงาน ตามงาน และรายงานผลการทำงานตามลำดับ

อบรม M-04 เร่งการเติบโต (Growth Hacking) เป็นการอบรมที่ทาง U2T ได้จัดไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่ออเป็นประโยชน์ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ซึงหัวข้อของหัวข้อข้อเร่งการเติบโตมี ดังนี้

BMC EP05 | Business Model Growth Hacking – การออกแบบโมเดลธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

BMC EP06 | ตัวอย่าง Business Model Canvas ของธุรกิจแบบ BCG

เป็นการสอนเรื่องธุรกิจและส่วนประกอบต่าง ๆ ด้านการตลาดที่จะให้เราได้เรียนรู้ศึกษาได้ มีประโยชน์ต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก