ข้าพเจ้านายธนะสิธิ์ เลี้ยงผ่องพรรณ ปฏิบัติงาน U2T For BCG ประจำตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสโครงการ HS07-01

     ในช่วงเดือนกันยายน  ผู้ปฎิบัติงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลโคกสะอาดนอกจากนี้ได้มาการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนโดยการจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อการทำผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อจัดจำหน่ายตลอดจนการพัฒนาความรู้เรื่องการทำแผนการตลาดของสินค้า

      ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ u2t for bcg Bru fair จัดขึ้นในวันที่  15-18 กันยายน 2565 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ในโครงการมาจัดจำหน่ายได้แก่ น้ำมันนวดสมุนไพรจากมะกรูดลูกประคบสมุนไพร เเละสลัด น้ำสลัดสมุนไพร

      มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยให้สินค้าในตำบลเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับคำแนะนำทั้งจากผู้บริโภคและจากคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมงานอาทิเช่น การทำผลิตภัณฑ์ให้ดูโดดเด่นสวยงาม บรรจุภัณฑ์ที่สวยมีเอกลักษณ์ มีสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกดูเเละซื้อหลายๆรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น  และพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลโคกสะอาดนี้ ได้เป็นอย่างดี