ดิฉัน นางสาวสุทธิดา เอ็มประโคน ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS05-1)

ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

 

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการปลูกป่าทำความสะอาด ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวิศวกรสังคม ด้วยจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ เนินตะโก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • วันที่ 3 สิงหาคม 2565 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล TCD ในตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
  • วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการปลูกป่า ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • วันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานร่วมประชุมเตรียมแผนการการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคี เสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการปลูกป่าทำความสะอาด ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการปลูกป่าทำความสะอาด เป็นการร่วมมือระหว่าง ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงาน U2T For BCG กิจกรรมการปลูกป่าซ่อมบริเวณต้นไม้ที่เสียหาย ได้แก่ ต้นพะยูง ยางนา และทำความสะอาดพื้นรอบข้างให้สะอาด

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวิศวกรสังคม ด้วยจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ เนินตะโก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมวิศวกรสังคม ด้วยจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ณ เนินตะโก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมภายในงาน การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมการปลูกป่าทำความสะอาด ณ เนินตะโก บ้านโคกว่าน ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็น ผู้นำในอำเภอนางรอง ชาวบ้านตำบลหนองโสน อาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ปฏิบัติงาน U2T 3 ตำบลได้แก่ หนองโสน หนองยายพิมพ์ หนองกง ที่มาร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่ในวันนี้

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล TCD ในตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูล TCD ในตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง โดยมีข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่มเติมได้แก่ พืชในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น การเก็บข้อมูล TCD เป็นการเก็บข้อมูลส่วนกลางให้กับทางกระทรวงอว.เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละตำบลแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการปลูกป่า ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมปลูกป่าซ่อมแซมต้นไม้ที่เสียหาย และทำความสะอาด ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ต้นไม้ที่นำไปปลูกได้แก่ พะยูง และยางนา นำโดย ผู้นำชุมชน อาจารย์ประจำตำบล ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองโสน ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และชาวบ้านในตำบลหนองโสนที่มาลงแรงช่วยกัน

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานร่วมประชุมเตรียมแผนการการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคี เสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมเตรียมแผนการการดำเนินงานโดยมี พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริการส่วนตำบล ปลัด นักพัฒนาชุมชน และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโสน ในวาระการประชุมมีการปรึกษาหารือและชี้แจงเกี่ยวกับ กำหนดการการจัดงาน การจัดเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เสวนาชุมชน เพื่อสบทบทุนในการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การตกแต่งสถานที่ การอำนวยความสะดวก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และเชิญวิทยากรมาเสวนาให้ความรู้ และสุดท้ายผู้ร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพวาดติดผนังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนินตะโก บ้านโคกว่าน

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ดิฉันได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนในทำความสะอาด การพัฒนาผืนป่าในบริเวณชุมชนตำบลหนองโสน หนองยายพิมพ์ และการลงไปเก็บข้อมูล TCD ในพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงการการแปรรูปนมกระบือและข้าวเม่าเรารักกัญ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์